Švābe, Arveds

- latviešu vēsturnieks
__________________________________________________________________

Informācija citās enciklopēdijās:

Latviešu konversācijas vārdnīca. 21.sējums, 41947.-41951.sleja.

Bibliogrāfija

A. Raksti

Švābe, A. Jersikas karaļvalsts. Senatne un Māksla. 1936. Nr.1, 5.-31.lpp.

Švābe, A. Kas bija Latviešu Indriķis. Senatne un Māksla. 1938. Nr.4, 11.-38.lpp.

Švābe, A. Senā Kursa. Grām.: Straumes un avoti. I sējums. Rīga: A.Gulbis, 1938. 408 lpp.>45.-114.lpp.

Švābe, A. Tālava. Sējējs. 1936. Nr.2, 135.-141.lpp.; Nr.4, 363.-374.lpp.

Švābe, A. Tālava. Grām.: Švābe, A. Straumes un avoti. III sējums. Sakārtojusi Švābe, L. Lincoln (Nebraska): Pilskalns, 1965. 393 lpp.>179.-210.lpp.

C. Avotu publikācijas

Latvijas Vēstures pirmavoti. I burtnīca: Švābe, A. Vecpiebalgas zemnieku sūdzība Zviedrijas karalim Kārlim XI. 1695.g. Rīga: Latvijas Skolotāju savienība, 1927. 18 lpp.

Latvijas vēstures avoti. 2.sējums: Senās Latvijas vēstures avoti. 1.-2. burtnīca. Red. Švābe A.. Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgādiens, 1937., 1940. xiv, 416 lpp.

HISTORIA.LV