Kursa
_______________________________________________________

Literatūra:

Ābers, B. Kuršu brīvības grāmata. Senatne un Māksla. 1937. 4, 25.-36.lpp.

Krodznieks, J. Līgumi ar kuršiem 1230.gadā. Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. 1921. Nr.1, 12.-16.lpp.

Švābe, A. Senā Kursa. Grām.: Straumes un avoti. I sējums. Rīga: A.Gulbis, 1938. 408 lpp.>45.-114.lpp.

Dokumenti

 

 

HISTORIA.LV