DOKUMENTU KRĀJUMU RĀDĪTĀJS

Latvijas Vēstures pirmavoti. I burtnīca: Švābe, A. Vecpiebalgas zemnieku sūdzība Zviedrijas karalim Kārlim XI. 1695.g. Rīga: Latvijas Skolotāju savienība, 1927. 18 lpp.

Latvijas Vēstures pirmavoti. VII burtnīca: Šillers, E. “Pēterburgas Avīzes”: Rakstu izlase. I daļa (1862.g.). Rīga: Latvijas Skolotāju savienība, 1928. 112 lpp.

Pāvulāne, V. Viduslaiku tirdzniecības principi pēc XII-XV gs. starptautiskajiem līgumiem. Avotu teksti: Mācību līdzeklis. Rīga: P.Stučkas Latvijas Valsts universitāte, 1978. 36 lpp.

Latvijas vēstures avoti. 2.sējums: Senās Latvijas vēstures avoti. 1.-2. burtnīca. Red. Švābe A.. Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgādiens, 1937., 1940. xiv, 416 lpp.

HISTORIA.LV