Līveni (Lieven) - lībiešu izcelsmes Balt. aristokratu dzimtas piederīgie, ko vēsturn. Dr. Francis Balodis uzskatīja par lībiešu valdnieka Kaupo tiešiem pēctečiem. Pēc lēņu grāmatām Līvenu sencis Gerardus Līvo 1269 un viņa dēls Johannes (filius Gerardi Lyvonis) 1292 bijuši Rīgas archibīskapa vasaļi. Tās pašas dzimtas piederīgie bija arī vēlākie baroni un grāfi Ungerni-Šternbergi (Ungern-Sternberg). Šī dzimta 1653 ieguva zv. brīvkungu tiesības, 1719 kļuva Zviedr. grāfi, 1799 Kriev. grāfi, 1801 ieguva romiešu valstsgrāfu ties., kopš 1826 Kriev. firsti, 1862 ieguva kr. baronu tiesības. L. dzimtā radušies daudzi ievērojami valstsvīri, kaŗavīri, diplomāti un polītiķi.

Latvju enciklopēdija 1962-1982. 2.sējums, 540.-541.lpp.

Ievietots: 21.11.2002. 

HISTORIA.LV