Satura rādītājs

Otrās grāmatas teksts latīņu valodā

Pirmās grāmatas teksts latviešu valodā

III nodaļas teksts latviešu valodā

[53.lpp.]

OTRĀ GRĀMATA. PAR BĪSKAPU BERTOLDU[1]

II

1. PAR BĪSKAPA BERTOLDA IESVĒTĪŠANU. Kad atbilstoši paražai bija nosvinētas bēres un bīskaps, līviem - lai arī ko tie sirdī domāja - vaimanājot un asaras lejot, apglabāts, [1196./1197.] notika sarunas par pēcnācēju un tapa sūtīts uz Brēmenes metropoli pēc piemērota cilvēka. Tika izvirzīts cienījamais cisterciešu ordeņa Lokumas[2] abats Bertolds. Sākumā viņš gan vilcinājās un negribēja iet, bet, pakļaudamies metropolīta lūgumiem, tomēr uzņēmās sludināšanas nastu.

2. [1197.] Kļuvis par bīskapu, viņš, uzticēdams sevi tam Kungam, uz Līvzemi devās vispirms bez karaspēka izpētīt apstākļus; ieradies Ikšķilē, viņš pārņēma baznīcas īpašumu[3] un sapulcināja pie sevis visus labiešus[4] - kā [55.lpp.] pagānus, tā arī kristiešus. Ar dzērieniem, ēdieniem un dāvanām bīskaps centās iegūt viņu labvēlību un sacīja, ka ieradies pēc viņu aicinājuma, sekodams savam priekšgājējam amatā. Sākumā tie viņu uzņēma laipni, bet Salas kapsētas[5] iesvētīšanā savā starpā strīdējās: vieni gribēja viņu; baznīcā[6] sadedzināt, citi - nosist, vēl citi - noslīcināt; bīskapam tika pārmests, ka viņa ierašanās iemesls esot nabadzība.

3. Ņemot vērā šādu iesākumu, viņš slepus devās uz kuģiem un atgriezās Gotlandē; aizbraucis tālāk uz Saksiju[7], viņš par Līvzemes baznīcas postu žēlojās gan pāvesta kungam, gan metropolītam, gan visiem kristusticīgajiem. Tāpēc pāvesta kungs visiem, kas pieņemšot krusta zīmi un ķeršoties pie ieročiem pret nodevīgajiem līviem, atvēlēja grēku atlaišanu un par to nosūtīja rakstu[8] bīskapam Bertoldam, tāpat kā viņa priekšgājējam.

4. [1198. laikam jūlijs] Tātad bīskaps, savācis vīrus ieradās ar karaspēku Līvzemē un devās uz Salas pili, kas atrodas upes vidū. Te viņš aizsūtīja ziņnesi pāri upei, jautādams, vai viņi ir ar mieru pieņemt ticību un, to pieņēmuši, arī glabāt. Viņi kliedza, ka negribot ticību ne atzīt, ne glabāt. Bet bīskaps, kas kuģus neapdomīgi bija atstājis iepakaļ, viņiem neko nevarēja padarīt Tāpēc viņš ar karaspēku atgriezās Rīgas vietā[9] un apspriedās ar savējiem, kas būtu darāms.

5. Pa tam pret viņu sapulcējās visi līvi un nometās viņpus Rīgas kalna[10], gatavi cīnīties. Tomēr viņi aizsūtīja pie bīskapa ziņnesi, vaicādami, kāda iemesla pēc viņš atvedis karaspēku. Iemesls, atbildēja bīskaps, esot tas, ka viņi, tāpat kā suņi pie vēmekļiem, vairākkārt no ticības atgriezušies pie pagānisma. “Šo iemeslu,” uz to sacīja līvi, “mēs novērsīsim. Tikai atlaid savu karaspēku un ar savējiem mierīgi atgriezies savā bīskapijā[11]; piespied tos, kas pieņēmuši ticību, glabāt to, bet pārējos pieņemt to mudini ar runām, nevis rungām!” Bīskaps drošībai no viņiem par ķīlniekiem[12] pieprasīja viņu dēlus, taču viņi neparko negribēja tos dot, bet tikmēr ar ieganstu, ka grib savākt daļu ķīlnieku, piedāvāja un saņēma īsu pamieru, miera apstiprināšanai saskaņā ar paražu apmainoties ar nosūtītiem šķēpiem[13]. Šī miera laikā viņi nogalināja vairākus vāciešus, kas meklēja barību zirgiem. Kad bīskaps to uzzināja, viņš nosūtīja atpakaļ viņu šķēpu un uzteica mieru.

6. [24.jūlijs] PAR BĪSKAPA BERTOLDA KAUJU UN VIŅA NĀVI. Tad līvi pēc pagānu paražas sāka klaigāt un trokšņot.[14] Pretējā pusē sakšu rindas apbruņojās kaujai un ar joni uzbruka pagāniem. Līvi metās bēgt. Bīskaps paša neprasmīgi vadītā zirga straujuma dēļ iejuka bēgošo pūlī. Divi no tiem viņu satvēra, kāds trešais, vārdā Imauts[15], viņam no mugurpuses izdūra cauri šķēpu, un citi viņu saplosīja locekli pa loceklim.[16] Nu līvi, izbijušies, ka karaspēks viņus vajā, bēga pa kaklu pa galvu, jo bija ieraudzījuši kāda [57.lpp.] nonāvēta vācieša bruņucepuri[17], kuru viņa nogalinātājs līvs bija sev uzlicis galvā. Karaspēks, zaudējis savu pavēlnieku, protams, bija satraukts un gan zirgos, gan no kuģiem, gan ar uguni, gan ar zobenu postīja līvu sējumus.[18]

7. PAR SALIEŠU UN IKŠĶILIEŠU KRISTĪŠANU. Kad līvi to redzēja, viņi, lai paglābtos no lielākiem zaudējumiem, atjaunoja mieru un ataicināja pie sevis garīdzniekus; pirmajā dienā Salā tika kristīti ap piecdesmit cilvēku, nākamajā dienā Ikšķilē pievērsti ticībai ap simtu.[19] Viņi uzņēma priesterus savās pilīs un ikviena uzturēšanai noteica vienu mēru labības[20] no katra arkla[21]. Kad karaspēks to redzēja, tā noskaņojums vērtās miermīlīgs un tas sāka gatavoties atceļam.

8. Bet līvi, kas bija zaudējuši savu ganu, pēc garīdznieku un brāļu padoma aizsūtīja ziņnešus uz Vāciju pēc jauna pēcnācēja. Un tā nu sakšu vienība, uzticēdamās nedrošajam mieram, atgriezās mājās. Palika garīdznieki, un palika viens tirgotāju kuģis. Līdzko vējš kuģus bija aizdzinis, no ierastajām pirtīm[22], raugi, iznāca nodevīgie līvi, aplaistījās ar Daugavas ūdeni un sacīja: “Še nu ar upes ūdeni noskalojam kristības ūdeni līdz ar pašu kristietību un, atmezdami pieņemto ticību, aizsūtām to pakaļ aizbraucējiem sakšiem.” Bet aizbraukušie kāda koka zarā bija izgriezuši kaut ko līdzīgu cilvēka galvai;[23] līvi to uzskatīja par sakšu dievu un ticēja, ka ar to viņiem tiekot uzsūtīti plūdi un sērga.[24] Tāpēc viņi pēc savas paražas izvārīja medalu[25] un, kopīgi iedzēruši un apspriedušies, noņēma galvu no koka un, sasējuši kopā baļķus, uzlika uz tiem galvu un to kā sakšu dievu līdz ar kristiešu ticību nosūtīja pār jūru uz Gotlandi aizbraucējiem pakaļ.

9. Pēc mēneša [ap augusta beigām] līvi lauza mieru, saņēma ciet brāļus un nelāgi izrīkojās ar viņiem, ķērās pie viņu īpašuma[26] un to gan zagšus, gan varmācīgi piesavinājās. Tā kā viņi nolaupīja arī zirgus, tīrumi palika neapstrādāti. No tā baznīcai radās zaudējumi gandrīz divsimt marku[27] apmērā. Tāpēc garīdznieki aizbēga no Ikšķiles neziņā, uz ko cerēt un kur paglābties.

10. Nākamajā Lielajā gavēnī [1199. no 3.marta līdz 18.aprīlim] sapulcējās visi līvi[28] un nosprieda, ka ikviens garīdznieks, kas pēc Lieldienām vēl būšot palicis viņu zemē, tikšot sodīts ar nāvi. Tāpēc garīdznieki, gan baidīdamies no nāves, gan nolūkā sameklēt sev ganu, devās ceļā uz Saksiju. Līvi nolēma nogalināt arī palikušos tirgotājus. Taču tie izglāba savu dzīvību, pasniedzot vecākajiem dāvanas.
______________________________________________________________

[1] Bertolds cēlies no ministeriāliem ar uzvārdu Šulte (Schulte), kas dzīvojuši pie Elbas Štades (tag. Vācijā, Lejassaksijā) tuvumā (Kluger 1982, 89; Hucker 1989, 39-41). Pēc tam bijis abats Lokumā (12.gs. 80.-90.g.). Pēc Lībekas Arnolda un Alberika ziņām (Arnoldi chronica 1978, 214; Chronica Albrici 1874, 872), Bertolds par misionāru Līvzemē darbojās jau Meinarda laikā (Feser 1963/64, 101-128), bīskaps Ikšķilē (1196-1198). Bertoldu par bīskapu 1196./97.gada ziemā iesvētīja Brēmenes arhibīskaps Hartvigs II. Romas kūrijai Bertolds bijis pazīstams kā cisterciešu ordeņa darbinieks; par to liecina kaut vai tas, ka viņam 1158.gadā bija uzdots nokārtot Brēmenes arhibīskapa strīdus ar kanoniķiem. Atskaņu hronika (LR, R. 523-525) un tās ietekmē daži vēlāka perioda rakstītie vēstures avoti Bertoldu nepamatoti dēvē par Rīgas dibinātāju.

[2] Lokuma - tag. pilsēta Vācijā, Lejassaksijā, 40 km uz rietumiem no Hannoveres. Lokumas pils (Luccaburg) tiešā tuvumā 1163.gadā dibināts cisterciešu klosteris ar koka celtnēm. Plašāka mūra ēku celtniecība klosterī notikusi 13.gs. pirmajā pusē, kad klosteris pārdzīvoja saimniecisku uzplaukumu (Hirschler, Berneburg 1982,7-17).

[3] Pēc katoļu baznīcas kanoniskajām tiesībām dos ecclesiae ir nodevas, ko mācītājs saņem baznīcas uzturēšanai no kāda ciema vai draudzes iedzīvotājiem; šeit - baznīcas īpašums.

[4] Labieši, labākie ļaudis (latīņu meliores, lejasvācu dy besten) minēti arī latviešu tautasdziesmās (labie ļaudis, labinieki) - 12.-13.gs. sabiedrības turīgākās, cienījamākās daļas pārstāvji. “Labāko ļaužu” vīrieši parasti bija karadraudžu sastāvā; labiešu apbedījumus pārstāv kapi, kuros atrod cirvi, šķēpu, kaujas dunci un daudz rotaslietu (Mugurēvičs 1977, 117).

[5] Salas kapsēta - senākā rakstītos avotos minētā kristīgo kapsēta Līvzemē. Tā atradusies Salaspils Mārtiņsalā un aizņēmusi apmēram 0,3 ha lielu platību, ko ietvēris plienakmeņu žogs. Latvijas ZA Vēstures institūta arheoloģiskajos izrakumos 1966.gadā un 1969.-1973. gadā izpētītas apmēram divas trešdaļas kapsētas teritorijas un atsegti 1748 kapi (Mugurēvičs 1974, 55). Senākie apbedījumi attiecināmi uz 12.gs. beigām; tā kā kapsēta izmantota līdz 17.gs., mirušie guldīti cits virs cita 3-4 kārtās.

[6] Mārtiņsalas kapsētas vidū atradusies baznīca, kas, vairākkārt pārbūvēta, pastāvējusi līdz 18.gadsimtam. Par baznīcas celšanu Salā tiešu ziņu nav, taču tas, ka Mārtiņsalā 1186.gadā kristīti seši vārdā nosaukti lībieši un tad pat uzsākta mūra pils celtniecība, vedina domāt, ka jau šai laikā te pastāvējusi kāda kulta celtne. Tam par labu liecina vēlāka laika (16.-17.gs.) vēstures avoti (MLA 1839, 11), kas apgalvo, ka baznīca Mārtiņsalā celta jau Meinarda laikā kā pirmais dievnams Līvzemē. Tā kā 13.gs. vidū (UB I, Nr. 282) salu sāka dēvēt par Baznīcas salu (Kirchholm), iespējams, ka tolaik notikuši lieli baznīcas pārbūves darbi un varbūt tieši šai laikā koka celtnes vietā radusies mūra būve un draudzes baznīcas ietekme nostiprinājusies plašākā novadā. Celtniecības beigu fāzē baznīca bijusi 10,5x28,5 m liela vienjoma četrstūveida celtne ar trim krusta velvēm. Baznīca daļēji pētīta A.Buhholca vadībā, bet pilnībā atsegta Latvijas Vēstures institūta izrakumos. Senāk celta baznīcas austrumu daļa, taču, tā kā zem mūra sienām atsegti apbedījumi ar 13.gs. pirmās puses senlietām, tas nevarētu būt noticis pirms šī laika. 15.gs. baznīcai piebūvēts tās rietumu gals ar torni. Baznīcā zem grīdas atsegti 54 apbedījumi (Mugurēvičs 1968, 63-68).

[7] Saksija - vēsturisks novads Vācijas dienvidaustrumu daļā pie Rūdu kalniem un Elbas. Toreizējā Saksijas hercogiste ietilpa Vācijas ķeizarvalsts sastāvā. Saksija 12.gs. beigās un 13.gs. sākumā aptvēra zemes starp Reinu, Elbu, Ziemeļjūru un Harca kalniem. Vācu krustnešu iebrukuma laikā Baltijā Saksijas hercogiste bez senajām ģermāņu zemēm ietvēra arī šai laikā iekarotās agrākās rietumslāvu zemes Baltijas jūras dienvidrietumu piekrastē un Elbas lejteces labajā krastā.

Saksijas nosaukuma pamatā ir rietumģermāņu sakšu (latīņu Saxones) vārds; sakši rakstītajos avotos minēti kopš 2.gadsimta; ar kristīgo ticību bijuši pazīstami kopš 8.gs. beigām (Weidemann 1966, 195-200]. Jāpiebilst, ka, šķērsojot Saksiju, bīskaps Bertolds 1197.gadā Heizēdē (netālu nu Hannoveres) iesvētīja kādu jaunu baznīcu (Feser 1963/64, 116).

[8] Pāvesta Celestīna III (miris 1198.g. 8.janvārī) bulla par krustkara izsludināšanu nav saglabājusies.

[9] Rīgas vietā (od locum Rige), t.i., vietā, kur vēlāk celta Rīgas pilsēta (Arbusow, Bauer 1955, 9). Jāteic, ka lietvārdam locus viduslaiku latīņu rakstā var būt arī ciema nozīme (Niermeyer 1984, 619). Kā liecina arheoloģiskie pētījumi (A.Caune, M.Vilsone), 12./13.gs. mijā šeit jau bijuši lībiešu ciemi. Tāds arī minēts pašā Hronikā, XIV, 5, kur runāts par ārpus pilsētas esoša ciema nodedzināšanu kuršu uzbrukuma laikā. 1230.gadā kuršu līgumos ar vāciešiem (LVA II, Nr.161, 163) vieni un tie paši ciemi vai senpilsētas saukti gan villae, gan loca. Rietumeiropā 11.-13.gs. ar vārdu locus saprata arī kādu lielāku apdzīvotu vietu ar agrās pilsētas iezīmēm (Last 1976, 510).

12.gs. Rīgā iespējams konstatēt divus rajonus - tag. Alberta laukumu un Peldu ielas apkārtni - ar kopējo platību vismaz 3 ha, kur lokalizējami divi lībiešu ciemi ar tiem atbilstošo kapulauku tag. Doma baznīcas vietā (Caune 1985, 30).

Tātad Rīgu 12.gs. beigās var uzlūkot par apmetni ar dažām agrās pilsētas iezīmēm, kur novērojama blīva apbūve etniski jauktā vidē (lībieši, kurši, vendi, zemgaļi), attīstīta amatniecība un tirdzniecība.

[10] Rīgas kalns, ko hronists tālāk dēvē arī par Seno kalnu (VII, 5; VIII, 1; X, 14; XIV, 5 u.c.), atradies apmēram tag. Esplanādes vietā. Te bijušas smilšainas kāpas, to vidū pacēlies lielāks paugurs (Rīgas jeb Senais kalns), tāpēc Atskaņu hronika un Vartberges Hermaņa hronika 1198.gada kaujas vietu raksturo kā smilšainu pauguraini (LR, R. 557; Wartberge 1863, 23). Minētais paugurs, ko vēlāk dēvēja arī par Kubeskalnu, jādomā, bijis sens vietējo iedzīvotāju nocietinājums - pilskalns. Tas norakts 18.gs. beigās, jo augstuma un arī situācijas dēļ bijis bīstams - no tā varēja apšaudīt ar zemes vaļņiem apjozto pilsētu. Pieņēmumu, ka Senais kalns atradies Vecpilsētas laukumā (Arbusow, Bauer 1955, 22), arheoloģiskie pētījumi nav apstiprinājuši.

[11] Ar ad episcopium tuum domāts bīskapijas centrs Ikšķilē, jo no Daugavas lībiešiem vienīgi ikšķilieši bīskapu Bertoldu nebija noraidījuši.

[12] Ķīlniekus parasti ņēma no sabiedrības augstākā slāņa pārstāvjiem, proti, vecāko un labiešu dēlus.

[13] Šķēpam pēc tā laika ticējumiem bija svarīga nozīme kā miera vai kara simbolam. Ja gribēja slēgt mieru, apmainījās šķēpiem, ja mieru lauza, šķēpu aizsūtīja atpakaļ (sal. XVII, 2).

[14] Vietējie karavīri (lībieši, latgaļi), pulcējoties kaujai, mēdza sist zobenu pret vairogu un izkliegt kaujas saucienus (sal. XXVIII, 5).

[15] Pamatojoties uz 15.-17.gadsimta Hronikas norakstiem, 18.-19.gadsimta vidus Hronikas izdevumos (piemēram, Hansen 1857, 64) Imauts dēvēts par Imantu. Aplūkojamais personvārds saistāms ar igauņu personvārdu Himot(u), kura nozīme varētu būt “kārotais” (Alvre 1984, Nr.9, 541), sal. igauņu himustama - “tīkot”, “vēlēties”, “kārot”. Paralēles šim personvārdam atrodamas arī 14.-16.gs. Livonijas rakstītajos avotos (Ymmotu - Kiparsky 1939,396).

[16] Bertoldu apglabāja Ikšķiles baznīcā (sal. X, 6); vēlāk bīskapa mirstīgās atliekas pārvestas uz Rīgas Doma baznīcu, kur viņa kaps atradies Sv.Krusta altāra priekšā (Bruiningk 1904, 22-24; Hucker 1989, 52).

[17] Vācu bruņiniekiem 12.-13.gs. (krustkaru laihā) bija no dzelzs plāksnes gatavotas koniskas podveida cepures, kas daļēji sedza arī kaklu un seju, acu un mutes vietā atstājot atvērumus (Boeheim 1890, 28). Kuršu bruņucepures sedza tikai galvas virsu.

[18] Lībiešu sējumi, resp., labības tīrumi, tiešā Rīgas tuvumā pierāda Rīgas apdzīvotību un pastāvīgu lauku pastāvēšanu.

[19] Aptuvenie dati par kristīto skaitu divos lībiešu ciemos - Salaspilī (50) un Ikšķilē (100) -, konfrontējot tos ar arheoloģisko pētījumu rezultātiem, ļauj aprēķināt iedzīvotāju skaitu šai teritorijā vispār. Kā rāda izrakumi un pārbaudes tranšejas Mārtiņsalā, ar celtnēm dažādos laikos nav bijusi apbūvēta visa sala, bet gan tikai tās paaugstinātās daļas malas un rajons ap pili. Tātad apdzīvotā teritorija Mārtiņsalā nepārsniedza 5 ha, t.i., 25% no salas kopplatības; pārējā salas zemākā daļa tika izmantota tīrumiem un ganībām. Ciema teritorijā te izpētītas 40 celtnes, no kurām puse bija zemē iedziļinātas. Tās bija arī hronoloģiski senākās (12.-13.gs.). Pēc celtņu izvietojuma blīvuma var aprēķināt, ka Mārtiņsalā varēja būt 20-30 vienlaikus izmantotu ēku, kurās varēja izmitināties vismaz 100 cilvēku (Mugurēvičs 1974, 54-58). Jāņem vērā, ka daļa salas iedzīvotāju jau bija kristījušies, daļa saliešu vispār nekristījās un allaž asi vērsās , pret krustnešu politiku.

[20] Mērs labības (latīņu mensura) atbilst senai vietējai labības mērvienībai - pūram (t.i., ap 50 kg) (LGI, Nr.188; Zemzaris 1981,98).

[21] Arkls (latīņu aratrum) var nozīmēt gan zemes apstrādāšanas rīku, kas tolaik bija spīļarkls ar dzelzs lemešiem, gan nodevu aplikšanas vienību (kā to saprata viduslaikos). Ticamāks liekas pieņēmums, ka arī šeit arkls apzīmē nodevu aplikšanas vienību. Tam par labu liecina citu tā laika hronistu (Helmoldi cronica 1937, 25) ziņas; ar arklu saprata tādu platību, ko varēja apstrādāt ar vienu arklu, resp., zirgu, un tāpēc tā lielums pilnīgi precīzi nav nosakāms. Pamatojoties uz 15.gs. liecībām, arkla lielums arī pāris gadsimtu agrāk varēja būt ap 30 pūrvietu (11 ha); šāda platība tad arī kļuva par nodevu aplikšanas vienību (Zemzaris 1981, 75).

[22] Priekšstatu par lībiešu pirtīm dod kāda Mārtiņsalas priekšpilī pie aizsarggrāvja atsegtā 2,5x2,5 m liela dēļu vientelpas celtne ar akmeņu krāsni un mazu priekšnamu. Tikai pārdesmit metru attālumā no pirts atradās Daugava.

[23] Koka nūjiņas ar izgrieztu cilvēka galvas atveidojumu galā iegūtas kā Vecrīgas izrakumos, tā arī rietumslāvu apdzīvotajā teritorijā, kur 12.-13.gs. pakāpeniski iespiedās vācu feodāļi. Antropomorfi kokgriezumi bija vietējo dievību atveidojumi. Paraža izcirst elku tēlus koka staba vai mieta galā cilvēka ķermeņa augšdaļas veidā ir ļoti sena (Caune 1981, 65-67).

[24] Liekas, ka 12.gs. 90.gados (1197, 1198) Daugavas lejteci piemeklējušas vairākas stihiskas nelaimes (plūdi, neraža, sērgas), kuras lībieši uzskata par vācu krustnešu iebrukuma sekām. Precīzas ziņas par to varētu sniegt konfrontācija ar citu avotu (plūdos radušos sanesumu slāņu, dendrohronoloģijas, iedzīvotāju pastiprinātas mirstības cēloņu u.c. pētījumu dati) liecībām.

[25] Medalus jeb miestiņš, spriežot pēc valodniecības datiem, gan kā reibinošs, gan atspirdzinošs dzēriens darināts jau gadu tūkstošiem ilgi; tā nosaukums ļoti līdzīgs daudzās indoeiropiešu valodās (Фасмер II, 1986, 589).

[26] T.i., pie Ikšķiles pils ēku bīskapa daļas un domkapitula brāļu apstrādātajiem laukiem, kas veidoja vēlākās muižas (bonum) zemes.

[27] Marka - 12.-13.gs. naudas vienības (visbiežāk sudraba stienīša) apzīmējums. Dažādos tirdzniecības centros tolaik lietoja atšķirīga svara markas. Vācijas teritorijā visplašāk bija sastopama t.s. Ķelnes marka, kuras svars bija 231-234 g sudraba (Numismatik 1976, 213). Nedaudz vieglāka (ap 208 g) bija Gotlandes marka, ko vēlāk ņēma par pamatu Rīgas markai (Zemzaris 1981,.157-159).

[28] Domāta lībiešu sabiedrības vadošās turīgākās daļas vecāko (seniores) sapulce. Tos vēlāk ar dāvanām uzpirka tirgotāji, arī garīdznieki, jo tie sveiki un veseli sagaida bīskapu Albertu (sal. IV, 2).

Satura rādītājs

Otrās grāmatas teksts latīņu valodā

Pirmās grāmatas teksts latviešu valodā

III nodaļas teksts latviešu valodā

HISTORIA.LV