Beverīna

- Tālavas latgaļu nocietinājums
____________________________________________________________

Informācija citās enciklopēdijās:

Latviešu konversācijas vārdnīca. 2.sējums, 2285.-2286. sleja.

Latviešu padomju enciklopēdija. 1.sējums, 771. lpp.

Avoti:

Indriķa hronika. No latīņu valodas tulkojis Ā. Feldhūns; Ē. Mugurēviča priekšvārds un komentāri. Rīga: Zinātne, 1993. 453 lpp.

Literatūra:

Skutāns, G. Ceļš uz Beverīnu? Latvijas Vēsture. 1992. Nr.4(7), 61.-67.lpp.

Švābe, A. Tālava. Sējējs. 1936. 2, 135.-141.lpp.; 4, 363.-374.lpp.

HISTORIA.LV