Ēvalda Mugurēviča publikācijas HISTORIA.LV

Mugurēvičs, Ē. Ģeogrāfiskais traktāts “Descriptiones terrarum” un tā informācija par Austrumbaltijas tautām 13.gadsimta vidū. Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A. 1995., Nr.7/8 (576/577), 23.30.lpp.

Mugurēvičš, Ē. Leģenda un vēsturiskā īstenība: Pulkveža Oskara Kalpaka (1882.-1919.) dzīves ceļš un cīņu gaitas. Dzimtenes Balss. 1989., Nr.19, 6.lpp.; Nr.20, 6.lpp.; Nr.21, 6.lpp.

 

 

HISTORIA.LV