RĪGAS PATRIMONIĀLAIS APGABALS, Rīgas landfogtija - Rīgas pils. lauku novads (apm. 750 km2), izveidojies 1226, pakļauts Rīgas pilsētai. R. p-ā a-ā daļu aramzemes, ūdeņu, ganību un mežu izmantoja rīdzinieki. Apgabala teritorijā veidojās Rīgas priekšpilsētas, un XIX gs. tur izauga kapitālistiskie rūpniec. uzņēmumi. Par piepilsētas zemes gabaliem un Rīgas namnieku muižiņām pilsēta saņēma gruntsnomu. Pilsētas zemes apsaimniekoja zemnieki, kas ar XVI gs. baigām kļuva par klaušiniekiem. Blakus dzimtļaudīm R. p-ā a-ā visā feodālisma laikā saglabājās arī brīvie zemn.; attīstoties kapitālismam, lielākā daļa zemn. kļuva par dzimtsnomniekiem. Pilsētas virsīpašuma tiesības R. p-ā a-ā saglabājās līdz pat zemes nacionalizācijai 1940.

Dz.Liepiņa

Latvijas PSR mazā enciklopēdija. 3.sējums, 204.lpp.

Ievietots: 26.02.2003.

HISTORIA.LV