Piebalga

- kultūrvēsturisks novads
_________________________________________________________________

Informācija citās enciklopēdijās

Latvijas PSR mazā enciklopēdija. 3.sējums, 11.lpp.

Literatūra:

Skutāns, G. Piebalgas novads 13.gadsimtā. No pagātnes caur šodienu… XI Piebalgas novada kultūras svētku zinātniskās konferences materiāli. Red. Jānis Polis, [2002.] 53.lpp.>37.-43.lpp.

HISTORIA.LV