PIEBALGA - sens kultūrvēst. novads Vidzemes Centrālās augstienes vidienē, XIX gs. 2. pusē - XX gs. sāk. viens no rosīgākajiem latv. kultūras centriem. Pazīstams ar īpatnējām tautas mākslas un mājamatniec. tradīcijām (sk. Piebalgas audēji). P. ir daudzu latv. sabiedrisko, revolucionāro, lit-as, mākslas un zin. darbinieku dzimtene. Tagad tā adm. iekļaujas Cēsu raj. Jaunpiebalgas pilsētciematā, Inešu, Vecpiebalgas un Zosēnu ciemā, kā arī daļēji Kaives ciema u. c. robežās. Apvidus bagāts gleznainām dabas ainavām.

J.Ozols

Latvijas PSR mazā enciklopēdija. 3.sējums, 11.lpp.

Ievietots: 04.03.2003.

HISTORIA.LV