Latvijas vēstures avoti. 2.sējums: Senās Latvijas vēstures avoti. 1.burtnīca. Red. Švābe, A. Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgādiens, 1937. xiv, 214 lpp. (Izvilkumi) [*]
__________________________________________________________________________

 

Satura rādītājs:

Priekšvārds.

Dokumenti.

[*] Tekstā saglabāta sastādītāja lietotā latviešu valodas pareizrakstība. Labotas tikai acīmredzamas drukas kļūdas.

Ievietots: 10.01.2003.

HISTORIA.LV