ANTĪKIE AUTORI PAR ZIEMEĻEIROPU

Hērodota Historiai

Pilns Hērodota Historiai tulkojums krievu valodā - Геродот. История в девяти томах. Москва: Научно-издательский центр ЛАДОМИР; АСТ, 1999.

Hērodota Historiai IV grāmatas fragments par neuriem:

(tulkojums latviešu valodā) - Dunsdorfs, E. Senie stāsti: Latvijas vēstures lasāmgrāmata. Melburna: Austrālijas Latvietis, 1955., 11.-12.lpp.

Skatīt arī šķirkli - Hērodots no Halikarnāsas

Kornēlija Tacita De Germania

Pilns Kornēlija Tacita De Germania tulkojums krievu valodā - Корнелий Тацит. Сочинения в двух томах. Т.1. Анналы. Малые произведения. Ленинград: Наука, 1969. 

Kornēlija Tacita De Germania (Ģermānija) 45.nodaļas, kurā stāstīts par aistiem (baltiem):

(tulkojums latviešu valodā - fragments) - Dunsdorfs, E. Senie stāsti: Latvijas vēstures lasāmgrāmata. Melburna: Austrālijas Latvietis, 1955., 13.-14.lpp.

(tulkojums krievu valodā.)

Skatīt arī šķirkli Tacits, Kornēlijs 

 

HISTORIA.LV