[9.lpp.]

[..]

Jāatzīst, ka iesākumā patiešām bija mēģinājumi kristīgo ticību izplatīt mierīgā misijas ceļā. Par to liecina pirmā Ikšķiles bīskapa (1186-1196) Meinharda (Meinarda) sākotnējā darbība pie Daugavas lībiešiem (IH I, 1-11). Taču, kad starp jaunkristītajiem un bīskapu radās garīga un ekonomiska rakstura domstarpības un daļa jaunkristīto atkrita no ticības un atteicās no savām saistībām, katoļticības sludinātāji nolēma organizēt krusta karu. Baltijā tā vajadzību motivēja ar nepieciešamību aizstāvēt tos jaunkristītos, kuri ticību gribēja paturēt (IH I, 12).

[..]

Ar pāvesta (1191-1198) Celestīna III lēmumu bija iecerēts krusta karš pret Austrumbaltijas tautām 1195./1196.gadā, vēl pirmā bīskapa Meinharda laikā, lai piespiestu paturēt ticību tos, kuri labprātīgi kristījušies, un lai veiktu tālāku kristianizāciju. Pāvests solīja grēku atlaišanu “visiem, kas pieņemšot krustu un došoties atjaunot turienes pirmbaznīcu” (IH I, 12).

[..]

[32.lpp.]

[..]

Izvērtējot Atskaņu hroniku, kas ir visai nozīmīgs rakstītās vēstures avots, jāņem vērā tās nosacītais iedalījums divās daļās ar robežu starp 6500. un 7500. rindu (hronoloģiski - ap 1262., 1263.gadu). Pirmajā daļā vēsturisku notikumu apraksti juceklīgā hronoloģijā mijas ar daudzām pavisam apšaubāmām epizodēm, ir daudz faktu kļūdu. Tā, piemēram, hronists “ieceļ” Meinhardu par bīskapu 1143.gadā, kaut īstenībā šai gadā pirmo reizi dibināta vēlāk braucieniem uz Livoniju tik svarīgā vācu ostas pilsēta Lībeka (Fehring 1983, 13-15). Turklāt Meinhards bīskapa amatā esot bijis 23 gadus. (Kā zināms, Meinhards darbojies par bīskapu no 1186.gada līdz mūža beigām - 1196.gadam.) Aprakstot Kaupo ceļojumu uz Romu, hronists Meinhardu minējis Turaidas Teoderiha vietā. Hronikā dotais Baltijas tautu uzskaitījums balstīts uz hronista paša zināšanām, bet viņš to pasniedz kā Meinharda ziņojumu pāvestam.[..]
________________________________________________________________________

Mugurēvičs, Ē. Priekšvārds. Grāmatā: Atskaņu hronika.  Rīga: Zinātne, 1998. 5.-33.lpp.> 9., 32.lpp.

Ievietots: 07.01.2003.

HISTORIA.LV