Hellmans (Hellmann Manfred, dz. 1912. 24.VI Rīgā) - baltvācu vēsturnieks. 1930-33 stud. LU un Herdera I vēst., ģerm. fil. un filoz. Stud. 1933-36 Kēnigsbergas Albertus U, par disertāciju Die preussische Herrschaft Tauroggen in Litauen 1690-1793 ieguva Dr. phil. gradu 1938. H. 1937-41 bija Berlīnes U zin. līdz-ks, 1945-52 Leipcigas U zin. asist. Habilitāc. darbs Mittlere und neuere Geschichte mit besonderer Rücksichtigung Osteuropas - Das Lettenland im Mittelalter (publ. 1954). Kopš 1956 H. bijis doc. Vestfāles Vilhelma U Minsterē, kopš 1964 prof. A. Eiropas vēst. un Vēst. sem. A. Eiropas vēst. nod. dir., kādu laiku arī U dekāns. Pensionēts kopš 1978. H. sev. uzmanību veltījis Ljas un Liet. viduslaiku vēst. un apskatījis Latg. vēst. un austrumbalt. probl. Piedalījies Balt. stud. konf. ASV un Zviedr., kopš 1976 Bavārijas ZA loc. Viņa godināšanai publ. zin. r. krāj. Festschrift (1977).

Latvju enciklopēdija 1962-1982. 1.sējums, 539.lpp.

Ievietots: 27.12.2001.

HISTORIA.LV