Andersons Edgars (dz. 1920. 17. VI Tukumā) – vēsturnieks (52). ASV ieguvis Dr. gradu Čikāgas U 1956; disertācija – The Couronians and the West Indies. Specializējies Eiropas (sev. Z. un A. Eiropas) vēsturē, Amer. (sev. D. Amer.) vēst., vispārīgā historiogrāfijā, milit. un dipl. vēst. Bijis Vāc. Vircburgas TAsk. māc. lietu pārzinis un lekt. 1945-49, ASV Leikforestas kol. instr. 1953-57, Sanhozē valsts U prof. kopš 1957, Hūvera I padomnieks kopš 1957, ASV feder., kā arī Kalifornijas vald. konsultants izgl., milit. un dipl. vēst. kopš 1957, Trinidades un Tobago vald. vēst. un archaiol. ekspedīcijas vad. 1960 un padomnieks archīvu un muzeju jautājumos kopš 1959, Livingstona U Izcils prof. 1969. Pētniecības ceļojumi ASV, Skandinavijas un Balt. valstīs, Angl., Holandē, Vāc., Franc., Italijā, Spānijā, R. Indijās, D. Amer. u.c. Lekcijas un lekc. cikli – R. Mičiganas U ASV; Bonnas, Erlangenas, Getingenas, Ķīles un Minsteres U Vāc.; Adelaides, Austrālijas Nac., Melburnas un Sidnejas U Austrālijā; R. Indijas U Monnā un Sentogistēnā; Toronto U Kanadā un ZA okup Ljā. Bijis Latv. Stud. Centr. sav-bas pr. 1946-49, Balt. Stud. Centr. pad. pr. 1947-49, Amer. Zin. Org-ju pad. līdz-ks 1956, AABS līdzdib. 1968, viceprez. 1970-71, prez. 1971-72, Baltische Historische Kommission koresp. loc. kopš 1971, II Balt. stud. konferences Sanhozē, kā arī konf. Balt. telpa II Pas. kaŗā 1972 galv. organizētājs, Iternac. A. Eiropas stud. konf. 1974 org. loc., UNESCO konf. augstākai izgl., Amer. Vēst. apv., Britu, Skandinavu, Slāvu stud. konferenču referents un programmas pad. loceklis. Referējis ASV, Angl., Austrālijā, Holandē, Jaunzēlandē, R. Indijās, Skandinavijas valstīs, Vāc., Kanadā, Venezuelā u.c. Klusā okeana vēst. konf. līdzorganizētājs 1980, Historical Abstracts un San Jose Studies konsultants vēst., žurn. American Historical Review un Historiy līdz-ks, laikr. Tālos Krastos red. 1949-51, žurn. Treji Vārti palīgred. Soc. Science Council, Amer. Philosophical Societie, Hūvera I, Internat. Research and Exchanges Board, vairāku U, Holandes, kalifornijas un Trinidades-Tobago vald. u. c. stopendiāts, ALA KF laureāts 1971, Amer. Izcils izgl. darbin. 1972, Sanhozē valsts U Izcils prof. 1973, prezidenta scholars* 1981. Publicētās grām. – Rietumu pasaule un rietumu apvārksnis (1949), Cross Road Country Latvia (1953, red. un autors), Tobago (1962, vācu un angļu val.), Dzīves opera (Ādolfa Kaktiņa atmiņas. 1965, sakārtotājs), Latvijas vēsture 1914-1920 (1967), Latvia – Past and Present (1968), Die Militärische Situation der baltichen Staaten (1969), Tur plīvoja Kurzemes karogi un Senie kurzemnieki Amerikā un Tobāgo kolonizācija (1970), The United States and the Soviet Union in the 1980s (1981), Latvijas vēsture 1929-1940 (1982). Ats. nodaļas 40 grām. (23 svešval.): Kalve (1946), Latvijas vēsturnieku pirmā konference trimdā (1948), Latvju Enciklopēdija I – III un Papildinājumi (1951055, 1962, pēdējā arī palīgred.), Latviešu Humanitāro Zinātņu Asociācijas Rakstu krājums II un III (1963, 1980), Pro Baltica – Mélanges dedié ŕ Kaarel R. Pusta (1965), Pašportreti (1965), Archīvs VII, XXI (1967,1981), Acta Baltica VIII (1968), Latvia, 1918-1968 (1969), First Conference on Baltic Studies (1971, arī red.), Beiträge zur Geschichte der Loslösung der baltischen Provinzen von Russland und zur Entstehung der baltischen Staaten (I – 1971, II – 1977), World Communism (1973),East Central European Studies 1918-1965 (1973), Papers Presented at the Second Conference on Baltic Studies in Scandinavia (1973, Baltic History (1974), Encyclopedia Lithuanica (1974), New Guide to the Diplomatic Archives of Western Europe (1975), The Baltic States in Peace and War (1978), Harvard Encyclopedia of American Ethnic Groups (1980), Reval und die baltischen Länder (1980), Encyclopaedia Britannica (1981), Historie of Russian Colonization (1982), Die baltischen Staatten von ihrer Entstehung bis zur Gegenwart (1982). Amer. milit. izd. 123 raksti (no tiem 30 svešval.) un 90 recenzijas un kritiskas esejas (no tām 64 svešval.) žurnālos: American Historical Rewiew, Baltic Rewiew, Baltische Briefe, Baltische Hefte, Caribbean Quarterly, Caribbean Studies, Ceļa Zīmes, Church History, Daugavas Vanagu Mēnešraksts, Draugas, East European Quarterly, Hispanic American Historical Review, History, Izglītības Mēnešraksts, Jahrbücher für Geschichte Osteuropas, Journal of Baltic Studies, Journal of Central European Studies, Latvju Domas, Lituanus, Mitteilungen aus baltischen Leben, Revue Canadienne d’étude Slaves, Russian Review, Sauksme, Scandinavian Studies. scholar, Slavic Review, Swedish Pioneer Historical Quarterly, Treji Vārti, Universitas, Western Folklore, Zeitschrift für Ostforschung u.c. A. vada kopš 1970 Balt. stud. programmu Sanhozē valsts U, izveidojis Balt. arch. un kolekcijas Hūvera I un Sanhozē valsts U, org. rēgulārus latv. salidojumus Tobago kopš 1974.

Latvju enciklopēdija 1962-1982. 1.sējums, 55.-56.lpp.

Ievietots: 28.11.2005., materiāls sagatavots ar Latviešu fonda atbalstu

HISTORIA.LV