Latvijas Universitātes 61.konference 2003.gada janvārī/februārī. Vēstures sekciju programmas.
______________________________________________________________

Arheoloģijas sekcija

10. februāris.

Vadītājs - A.Vasks

Referenti:

B.Dumpe

Eksperimentālā metode neolīta keramikas pētniecībā

A.Grīnbergs

Latvijas petroglifu apzināšana un pētniecība

A.Vijups

Puzes pilskalna depozīts

A.Vasks

Staldzenes depozīts

A.Šnē

Vara un vadonība lībiešu sabiedrībās aizvēstures beigās

Centrālās un Austrumeiropas vēstures sekcija

12. februāris.

Vadītājs - I.Butulis

Referenti:

Ē.Jēkabsons

Latvijas attiecības ar neatkarīgajām Ukrainas un Baltkrievijas valstīm 1919.-1921.gadā

V.Ščerbinskis

Etniskais faktors valstu attiecībās Baltijas jūras reģionā starpkaru posmā (salīdzinošie aspekti)

R.Cerūzis

1929. - krīzes gads latviešu un vāciešu attiecībās Latvijā

U.Neiburgs

Krievu kolaboracionisms Otrajā pasaules karā - ieskats historiogrāfijā

J.Pavlovičs

Sarkanās Armijas Otrā pasaules kara laika bruņojuma vērtējums padomju un krievu historiogrāfijā

I.Butulis

Balkānu tēls latviešu presē 20.gs. 40.gadu otrajā pusē

Vispārējās vēstures sekcija

12.februāris.

Vadītājs - J.Taurēns

Referenti:

I.Buša

Sāgas un latviešu sabiedrība 20.gs.

J.Ķeruss

Baltijas valstu “neitralitātes” politika starptautiskā kontekstā 1938 - 1940

G.Skutāns

13. gadsimts latviešu nacionālajā historiogrāfijā

J.Taurēns

Baltijas jautājums Rietumos 20.gs. 50.-60.gados

Zinātņu vēstures un muzejniecības sekcija

27.janvāris.

Vadītāji: M.Baltiņš, A.Vīksna

Referenti:

M.Baltiņš

LU darbības pārskatu kritisks vērtējums (līdz 1944.gadam)

I.Ronis

Latvijas vēstures pētniecības skolas LU 20.gs. divdesmitos un trīsdesmitos gados

A.E.Zalsters

Hercoga Jēkaba kuģubūves sākums Kuldīgā

A.Upmalis

Jaunlatvietis un cenzors Mārtiņš Remiķis, balstoties avotos no Rakstniecības, teātra un mūzikas muzeja krājuma

I.Pētersone

Kultūras vērtību aizsardzības pilnvarnieku darbība Latvijā 1919. un 1920.gadā

R.Pētersons

LU pārstāvniecība Pieminekļu valdē (1923-1934)

T.Pumpuriņš

Teologu līdzdalība latviešu nacionālā karoga izveidē un popularizēšanā (19.gs. 70.gadi - 20.gs.sākums)

I.Miezīte

LU Teoloģijas fakultātes mācībspēki 20.gs. divdesmitos un trīsdesmitos gados

M.Dreimane

Latviešu valodas, valodniecības un valodnieku kolekcijas Rakstniecības, teātra un mūzikas muzeja krājumā

J.Baltiņš

Mīlenbahu dzimta

A.F.Neilands

Profesors Jānis Kauliņš - LU mecenāts

I.Jansone

Profesors Ernests Blese - baltists, ģermānists, romānists

A.Bankavs

Franču-latviešu un latviešu-franču valodas vārdnīcas

S.Ozoliņa

Svešvalodu skolotāju sagatavošana LVU (1945 - 1990)

V.Apinīte

Profesors Edgars Lejnieks - LU Bibliotēkas directors

J.Klētnieks

Profesora Franča Baloža pētījumi ēģiptoloģijā mūsdienu skatījumā

G.Rotbergs

LU mācībspēki - mūsu brīvvalsts autortiesību sistēmas pirmo likumprojektu rakstītāji

J.Štrauhmanis

Akadēmiķa Matveja Kadeka loma LVU darbības atjaunošanā pēc Otrā pasaules kara

L.Roze

Vecākais latviešu astronoms Kārlis Kaufmanis un viņa zvaigzne

J.Jansons

LU Fizikas institūts Otrā pasaules kara laikā

I.Heniņa

LVU Fizikas un matemātikas fakultātes pirmais pēckara dekāns Nikolajs Brāzma

J.Dambītis

Informācijas apstrādes pirmie uzdevumi LVU Skaitļošanas centrā

J.Tīliks

Radiācijas ķīmijas attīstība Latvijā

D.Riekstiņa, I.Taure, O.Vēveris

Neitronu aktivācijas analīze

I.Taure, U.Ulmanis

Ludvigs Pelēķis un kodolfizikas attīstība Latvijā

U.Ulmanis

Pētnieciskā reaktora celtniecība Salaspilī

V.Gavars, E.Tomsons

Kodolenerģijas tehnika Latvijā 20.gs. otrajā pusē

28.janvāris.

H.Tanklers, A.Remmers

Tartu universitātes sakari ar Latviju 20.gs. 20. un 30.gados (dabaszinātnes, lauksaimniecība, mežkopība)

U.Alksnis, A.Ruplis

Fizikālķīmiķis profesors Jānis Krustiņsons

I.Grosvalds, I.Meirovics

Dr. chem. Bruno Jirgensona zinātniskā un pedagoģiskā darbība Rīgā

E.Gudriniece

Inženieris ķīmiķis Arnolds Jirgensons - LU absolvents

K.Gūtmanis

Bioķīmijas katedru izveidošanās LU

T.Dumpis

Profesora Voldemāra Grīnšteina ieguldījums sintētisko ārstniecības preparātu radīšanā

A.Ceriņa, L.Kalniņa

Kvartāra paleobotāniskie pētījumi LU

L.Gūtmane, K.Gūtmanis

Fitopatologs Jānis Šķipsna un viņa nozīme LU Herbārija izveidošanā

M.Rudzīte, J.H.Junblūts

LU Zooloģijas muzeja sadarbība ar malakofaunas pētniekiem laika periodā no 1919. līdz 1939.gadam

R.Gaumiga

LU un zivju faunas pētījumu vēsture Latvijā

A.Vasiļevskis

Krišs Melderis - mežzinātnieks, meža nozares vadītājs, LU mācībspēks

G.Preinbergs

Pirmais akadēmiski izglītotais latviešu veterinārārsts Kārlis Muiželis

Z.Andersons

Rīgas Pastēra institūts un tā misija

E.Ernitss

Igaunijas un Latvijas veterinārās attiecības pasaules karu starplaikā

J.Jākobsons

LU Lauksaimniecības fakultātes Mikrobioloģijas institūts un tā darba turpinātāji

V.Šidlovska, B.Mauriņa

Profesors Jūlijs Ruments

R.Grāvere

LU Anatomijas muzeja 20.gs. trīsdesmito gadu antropoloģiskie materiāli mūsdienu izpētes gaismā

I.Duļevska

Meiteņu fiziskā attīstība 20.gs. pirmā pusē pēc LU antropoloģisko ekspedīciju datiem

A.Dālmane

Histologa Jāņa Arnolda Eglīša mācību procesa organizācijas principi

V.Gordjušina

Profesors Romans Adelheims un patoloģiskās anatomijas attīstība LU

K.Vasiļjevs, S.Pavličeva

Profesora Roberta Krimberga dzīve un darbība Krievijā un Ukrainā

I.Ančupāne, V.Miltiņš, S.Rusmanis, I.Kolontaja, A.Miltiņš

Ģenerālis un profesors Pēteris Sniķers: galvenie veikumi akadēmiskā darbā un viņa īpašumi

M.Anže

Ārstu Reinhardu dzimta un viņu devums LU

A.Vīksna

LU mācībspēku pētījumi medicīnas un farmācijas vēsturē

V.Zanders

Dabaszinātņu un medicīnas literatūra Rīgas Latviešu biedrības (1868-1940) apgādā

A.Zigmunde

LU sekretārs A.Valdmanis

A.Zaķe

LU un studentu korporācijas

A.Krēsliņš

Pirmskara LU akadēmisko organizāciju atjaunošana Latvijas augstskolās (1989-1992)

Dz.Grundmane

Roberts Plūme un viņa laiks

V.Hodireva

Muzejiskā saruna - mācību procesa sastāvdaļa

I.Ondzule

Pēdējo gadu izstādes LU Vēstures muzejā

Ievietots: 17.02.2003.

HISTORIA.LV