Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes XIII Zinātniskie lasījumi 2003.gada 30.-31.janvārī. Vēstures sesijas programma.
_____________________________________________________________________

30.janvāris.

Sēdes vadītāji – Dr.hab.hist. Ilga Apine, Dr.hist.Aleksandrs Ivanovs.

Referenti:

Tālis Pumpuriņš
(Cēsis)

 

Latvijas valsts karoga un novada heraldiskā simbola izveides un tradīcijas aspekti saistībā ar Latgali

Sigita Šnē
(Rīga)

 

Civilās heraldikas vieta un loma Latvijas sabiedrībā 20.gs.

Bernd Ulrich Hucker
(Vechta)

 

Walther von der Vogelweide, Wolfram von Eschenbach and Otto Count of Botenlauben

Владислав Ужулис
(Rīga
)

 

“Удивительная история” ал-Джабарти как источник и текст

Henrihs Soms
(Daugavpils)

 

Daugavpils albumā “Terra Mariana”

Lukas B. Aufgebauer
(Vechta)

German Founders Personalities of the late XIXth Century and their time at the Example of Robert Nyblad, Founder of the Robert Nyblad GmbH Papenburg

 

Gints Zelmenis
(Rīga)

 

P.Jurjāna “Latviešu operas” 1912.-1915.g. attēlojums sava laika presē

Ēriks Jēkabsons
(Rīga)

 

Poļu pretošanās kustība Latgalē vācu okupācijas laikā (1941-1944)

Алина Литвиненко
(Rīga)

 

Латвия в творческой биографии Михаила Чехова

Irīna Buša
(Rīga)

 

Latviešu sabiedrība un sāgas 20.gs.

Andris Kupšāns
(Daugavpils)

 

Daži mūsdienu vēsturiskās apziņas veidošanās aspekti

Алексей Варфоломеев
(Петрозаводск)

Компьютерная поддержка исторического образования: новые возможности

_________________

31.janvāris.

Sēdes vadītāji - Dr.hab.hist.V.Šalda, Dr.hist.K.Briggemanns

Referenti:

Ilga Apine
(Rīga)

 

Sociālpsiholoģisko faktoru nozīme vēsturē

Karsten Brüggemann
(Hamburg)

За что воевали? Н.Н.Будберг как представитель прибалтийских немцев в белой армии генерала Юденича в Эстонской освободительной войне

 

Роман Абисогомян
(Tartu)

Преподавательская деятельность русских военных специалистов в военных учебных заведениях Эстонской Республики в 20-х годах ХХ века

 

Gints Skutāns
(Rīga)

 

Livonijas izveidošanās, 1188.-1245.

Inese Runce
(Rēzekne)

 

Pareizticīgā baznīca un valsts Latvijā autoritārisma periodā 1934.-1940.g.

Joahim Kuropka
(Vechta)

 

From Source to person – and from personality to source

Dmitrijs Oļehnovičs
(Daugavpils)

 

Padomju propagandists nacistiskās propagandas spogulī

Geoffrey Swain
(Bristol)

 

From Source to Person: the Case of Janis Niedre

Uldis Neiburgs
(Rīga)

 

Latviešu nacionālo partizānu preses izdevumi pēc Otrā pasaules kara (1945-1950)

Vija Stikāne
(Rīga)

 

“Silvestra žēlastības” (1457.g.) tapšana un darbība: ieskats arhibīskapa un vasaļu attiecībās 15.gs. vidū

Kārlis Počs
(Rēzekne)

 

Vēsturnieka G.Manteifeļa zinātniskais mantojums un daži tā saglabāšanas un izmantošanas jautājumi

Vitālijs Šalda
(Daugavpils)

 

Avoti par Bunda organizācijām Latvijā 20.gs. sākumā

Имант Меднис
(Rīga)

Проблема источников в марксистской историографии истории Латвии в начале ХХ века

Josifs Šteimans
(Daugavpils)

 

Holokausta historiogrāfija Latvijā

Борис Волкович
(Daugavpils)

 

О дневнике Шейны Грам

Tatjana Kuzņecova
(Daugavpils)

 

Vēsture laikraksta “Brīvā Zeme” (1929) lappusēs: cilvēka tēls

Zanda Mankusa
(Rīga)

 

Padomju varas gados tapušo Baznīcas dokumentu interpretācijas īpatnības

Aleksandrs Ivanovs
(Daugavpils)

 

Latvijas padomju historiogrāfijas tapšana: sistemātiskā pieeja historiogrāfisko avotu pētīšanā

Apaļā galda diskusija

Ievietots: 06.02.2003.

HISTORIA.LV