Latviešu Pagaidu Nacionālās Padomes valdes sēdes protokols.

[1917.gada 21. (8.) decembrī, Valkā]
________________________________________________________________

Protokols Nr.9.

8.decembrī 1917. ½ 7 vakarā, sēdi atklājot klāt: Zamuels, Nonācs, Laursons, Kambala. Protokolē Stiprais.

Dienas kārtība:

1) Pagājušās sēdes protokols.

2) Ziņojumi un priekšlikumi:

a) Latgales kongress.

b) Satversmes projekta komitejas ziņojumi un priekšlikumi.

c) Ziedojumi.

d) Miera sarunu lietā.

e) Uzsaukums preses brīvības lietā.

f) Satiksmes nodibināšana ar Rīgu.

3) Lugažu saimnieku sapulce 14.decembrī.

4) Tekošās darīšanas:

a) Listes ziedojumu vākšanai piesūtamas Zemnieku savienības rajonu priekšstāvjiem.

b) Listes no 81.-84.

c) Telpu jautājums.

1. Darbvedis nolasa pagājušās reizes protokolu un sapulce to pieņem.

2. Apspriež tālāko dienas kārtību.

2. a) Kambala ziņo, ka Latgales kongresu 2.decembrī sasaucis Ķempis, Latgales pagaidu zemes padome nolēmusi tur piedalīties. Kongresā, kur ieradušies ap 30 strēlnieku delegati, bijis daudz lielinieku. Krievi bijuši pret autonomiju, Ķempa piekritēji stāvējuši par atsevišķu Latgali un bijuši pret viņas pievienošanu Baltijas latviešu daļai un Vitebskas guberņai. Sapulce rezolucijā, kuŗu lielinieki uzstādījuši par savu, pieņēmusi lēmumu, ka latviešu apdzīvotām zemēm jāapvienojas.

Par to balsojušas Zemes padomes un lielinieku aprindas, bet ari daļa ķempistu. Kongress ievēlējis izpildu komiteju ar kooptacijas tiesībām, viņas priekšnieks un vairāki locekļi esot no Zemes padomes aprindām. Latgales pagaidu zemes padome nolēmusi pagaidām oficiali neuzstāties un spriedīšot par savu tālāko rīcību šā m. 16.dienā noliktā sēdē. To ievērojot, Kambala domā, ka viņam būtu neveikli te palikt kā Zemes padomes priekšstāvim, kuŗā 16.decembrī lems par savu tāļāko darbību un apspriedīs ari jautājumu, vai viņai neuzstāties turpmāk par Latgaliešu padomi. Latgales pagaidu zemes padomes valde sūta ar Kambalu 300 rub., Pagaidu Nacionalpādomei.

Laursons, Nonācs, Skalbe, kuŗš pārrunu laikā ierodas, un Zamuels izsakās, ka Kambalam jāpaliek Pagaidu Nacionalā Padomē, lai nesarautu katru sakaru ar Latgali, mazākais līdz 16.decembrim, kad Rēzeknē būs Pagaidu zemes padomes sēde un Valmierā strādnieku, bezzemnieku un zaldātu kongress, uz kuŗu sūtīs delegatus ari 3.decembrī. Latgalē ievēlēta izpildu komiteja. Uz to Kambala paziņo, ka Latgales pagaidu zemes padome tagad, pēc jaunās izpildu komitejas ievēlēšanas negrib būt par visas zemes, bet tik par latgaliešu priekšstāvi Nacionalpadomē.

b) Zamuels ziņo, ka Satversmes projektu komiteja kooptējusi advokatus, Hiršu, Zālīti un Ozoliņu. Komiteja nolēmusi, ka jāpieņem referents, kas šai lietai ziedotu visu laiku, ar 400 rub., mēneša algas. Komitejas locekļiem ārpilsētniekiem, būtu jāatvēl 150 rub. dienas maksas un dzelzceļa biļete, Valde šos priekšlikumus pieņem.

c) Laursons ziņo, ka Lauksaimnieku biedrība ziedojusi 1000 rub., Zemnieku savienības Valmieras, nodaļas daži biedri 1640 rub., Latgales zemes padome 300 rub., advokats Frīdenbergs ziņo, ka 5000 rub. ziedojot kooperatoru savienība: “Apgāda”.

d) Zamuels ziņo, ka runājis ar Līventalu par miera sarunu lietu. Mazinieki noturēšot apspriedi un tad došot atbildi. Valde nolemj, ka 10.decembrī Zamuelim tajā lietā jābrauc uz Pēterpili.

e) Zamuels ziņo, ka uzsaukums preses brīvības lietā izstrādāts.

3. Satiksmes nodibināšana ar Rīgu. Valde nolemj, ja izdotos dabūt atļauju, deleģēt uz Rīgu Skalbi un Erdmani, izmaksājot viņiem šim uzdevumam tādā gadījumā avansa veidā katram 400 rubļu.

4. Uz Lugažu saimnieku sapulci 14.decembrī, kur būšot, pēc Hermaņa aizrādījuma ari bezzemnieki, uz pēdējā priekšlikumu valde nolemj deleģēt Akurateri, lai minētā sapulcē dalībniekus iepazīstinātu ar Nacionalpadomes tuvākiem mērķiem.

5. Tekošas darīšanas. Nolemj:

a) Nogaidīt, kamēr šo jautājumu apspriež Zemnieku savienības valde.

b) Listes 81.-84. nodotas adv. Strausmanim.

c) Zamuels ziņo, ka viņa dzīvoklī, istabu rekvizicijas dēļ, vairs nevarēs noturēt valdes sēdes.

______________________________________________________________________

Avots: Līgotņu Jēkabs. Latvijas valsts dibināšana (Latviešu Pagaidu Nacionalā Padome). Latvijas valsts tapšanas pirmais posms (līdz 18.novembrim 1918.): Pēc protokoliem, organizaciju dokumentiem, aktiem, vēstulēm, ziņojumiem, atmiņu uzzīmējumiem un citiem avotiem. Rīga: V.Olava fonda sabiedrība, 1925., 510 lpp.>153.-155.lpp. (Pārpublicējot saglabātas Līgotņu Jēkaba izdevuma rakstības īpatnības, labotas tikai acīmredzamas drukas kļūdas.)

Ievietots: 15.04.2002., materiāls sagatavots ar LIIS atbalstu

HISTORIA.LV