Latviešu Pagaidu Nacionālās Padomes valdes sēdes protokols.

[1917.gada 19. (6.) decembrī, Valkā]
________________________________________________________________

Protokols Nr. 8.

Uzsākot sēdi ½ 7. v., 6.decembrī 1917. klāt: Zamuels, Akuraters, Skubiņš, Nonācs, Laursons. Protokolē Stiprais.

Pagājušās sēdes protokolu pieņēmusi, sapulce stājas pie šīs dienas kārtības.

1. Ziņojumi. Akuraters ziņo, ka zocialrevolucionari stāv par Latvijas satversmes sapulci un dos galīgu atbildi pēc sava kongresa. Latgales kongresā 3.decembrī 1917.; Rēzeknē pārsvars bijis lieliniekiem.

2. Ienākušie raksti:

O. Grossvalds ziņo, ka pienākumi saista to Pēterpilī un Latvijas satversmes projekta komisijā tas varētu piedalīties vienīgi tik, cik tas iespējams viņam Pēterpilī dzīvojot.

Ja tāda kombinacija neiespējama, lūdz viņu atsvabināt no šī amata.

Z.Meierovics ziņo, ka ārpus Baltijas dzīvojot nevar piedalīties finansu komisijā, kādēļ no viņas izstājas.

Radikaldemokratu partija ziņo, ka par viņas priekšstāvjiem Nacionalpadomē ievēlēti 7 locekļi Pēterpilī un Rudzīts Valkā.

Rīgas lauksaimnieku centralbiedrība atvēl Nacionalpadomei savas telpas no ½ 5.-9. vakarā, skaitot par viņām pienācīgu maksu kā ziedojumu Nacionalpadomei.

Lugas apgabala bēgļu vārdā Krūklands izsaka zimpatijas Nacionalpadomei, prasa aizrādījumus - kā rīkoties, lai veicinātu Nacionalpadomes mērķus. Uz pieprasījumu atbildēt uzdod sekretariem, pieprasīt no Lugas bēgļiem tuvākas ziņas par viņu dzīvi, ieteicot gatavoties uz Latvijas satversmes sapulci, gādāt par skolu un biblioteku.

Laursons ziņo, ka Sūna Strenčos ziedojis 360 rubļu un Gulbenes lauksaimniecības biedrība 500 rubļu.

3. Latviešu piedalīšanās miera sarunās.

(Nolemj pielaist sēdē kā viesi podporučiku Rubuli.)

Ievērojot to, ka mieru slēdzot mazām tautām pašnoteikšanās tiesības, sapulce atzīst, ka latviešiem jāgriež nopietna vērība, lai miera sarunās būtu ari viņu balss un jācenšas iedabūt savi priekšstāvji miera konferencē. Tā kā plašās sabiedrības aprindas valstī neatzīst padomju valdību, nolemj pārrunāt miera jautājumu un delegatu sūtīšanu ar citām partijām, - maziniekiem, zocialrevolucionariem un Radu. Delegatiem būtu jānorobežojas no lieliniekiem un nav jānostājas naidīgi pret sabiedrotiem, jo tie varētu vēlāk koriģēt tagadējo līgumu.

Šajā lietā noliek sēdi uz 8.decembri plkst. 10. no rīta.

4. “Līdums” un “Laika Vēstis”.

“Līdums” jau slēgts, “Laika Vēstis” slēgšana ari nolemta, kaut gan uz to nav demokratisku un kontrrevolucionaru iemeslu. Tas aizķeŗ mūsu intereses, kādēļ sapulce nolemj izteikt tajā lietā protestu, kuŗš jāsastāda Zamuelim, Akurateram, Skalbem un Laursonam.

5. Tekošos jautājumos pārrunā ziedojumu vākšanu.

Sēdi slēdz plkst. 8,15. min. vakarā.
___________________________________________________________________

Avots: Līgotņu Jēkabs. Latvijas valsts dibināšana (Latviešu Pagaidu Nacionalā Padome). Latvijas valsts tapšanas pirmais posms (līdz 18.novembrim 1918.): Pēc protokoliem, organizaciju dokumentiem, aktiem, vēstulēm, ziņojumiem, atmiņu uzzīmējumiem un citiem avotiem. Rīga: V.Olava fonda sabiedrība, 1925., 510 lpp.>151.-152.lpp. (Pārpublicējot saglabātas Līgotņu Jēkaba izdevuma rakstības īpatnības, labotas tikai acīmredzamas drukas kļūdas.)

Ievietots: 15.04.2002., materiāls sagatavots ar LIIS atbalstu

HISTORIA.LV