Latviešu Pagaidu Nacionālās Padomes valdes sēdes protokols.

[1917.gada 17. (4.) decembrī, Valkā]
________________________________________________________________

Protokols Nr.7.

Atklājot sēdi 4.decembrī, p. 7. vakarā klāt: Zamuels, Skalbe, Aukuraters. Protokolē Stiprais.

Noklausījusies pagājušās reizes protokolus un to pieņēmusi, sēde pāriet uz tekošo dienas kārtību.

1. Ziņojumi par agrāko lēmumu izpildīšanu. Zamuels runājis ar Līventalu un Birkertu par apvienošanos Satversmes sapulces vēlēšanā ar maziniekiem. Galīgu atbildi tie apsolījuši pēc autonomijas sekcijas sēdes, kuŗa nolikta uz 6.decembri.

Akuraters ziņo, ka viņam vēl nav izdevies sastapt zocialrevolucionaru priekšstāvjus, bet domā to izdarīt nākošās dienās.

2. Ienākuši raksti: Latgales zemes padome ziņo ar telegramu, ka 7.decembrī nevarēs sūtīt uz Valku delegatu. Bēgļu apgādāšanas centralā komiteja piesūtījusi valdei kareivja Zilupes rakstu, kuŗš vairāk nekā 500 biedru vārdā - izsaka vēlēšanos, lai speŗ soļus, ar ko nodrošinātu darbu un maizi atvaļinātiem kareivjiem, sakarā ar sagaidamo mobilizaciju.

Skalbe domā, ka jādibina darba apgādāšanas kantoris. Pret to celtās ierunās pārējie aizrāda, ka valdei tam nolūkam trūkst līdzekļu un darbinieku. Par atvaļinātiem kareivjiem būtu jāgādā Zemes padomei un pagastu izpildu komitejām. (Ierodas Siliņš.) Mums veicami politiski un nacionali jautājumi, pavasrī būs darba diezgan; kantoru būtu vajadzīgs vesels tīkls. (Ierodas Laursons un Nonācs).Siliņš ieteic jautājumu vēl tuvāki apspriest. Laursons: Par Kurzernes un Vidzemes ieņemto apgabalu bēgļiem būtu jāgādā. Jāizstrādā plani minēto apgabalu atjaunošanas darbam. Nonācs: Demobilizacija valsts lieta, bet mums jāsasauc Satversmes sapulce. Nolemj jautājumu nodot Latvijas atjaunošanas nodaļai ar lūgumu, lietu noskaidrot priekšlikumā.

Pārrunājot ziedojumu vākšanas jautājumu, apspriež Nacionalpadomes idejas propagandēšanu ar priekšlasījumiem un presē. Ziedojumu listes jāizdod uz vārda ar numuru, neizdalītās atsevišķiem vācējiem, viņas var sūtīt uz lielākiem centriem, lai tur izdala vietējiem darbiniekiem. Listes sūtamas atpakaļ līdz 15. janvarim 1918. Nolemj sasaukt Nodaļu darbinieku sapulci uz 15.decembri š.g.

Sēdi slēdz plkst. 9. vakarā.
_______________________________________________________________

Avots: Līgotņu Jēkabs. Latvijas valsts dibināšana (Latviešu Pagaidu Nacionalā Padome). Latvijas valsts tapšanas pirmais posms (līdz 18.novembrim 1918.): Pēc protokoliem, organizaciju dokumentiem, aktiem, vēstulēm, ziņojumiem, atmiņu uzzīmējumiem un citiem avotiem. Rīga: V.Olava fonda sabiedrība, 1925., 510 lpp.>150.-151.lpp. (Pārpublicējot saglabātas Līgotņu Jēkaba izdevuma rakstības īpatnības, labotas tikai acīmredzamas drukas kļūdas.)

Ievietots: 15.04.2002., materiāls sagatavots ar LIIS atbalstu

HISTORIA.LV