Latviešu Pagaidu Nacionālās Padomes valdes sēdes protokols.

[1917.gada 12.decembrī (29.novembrī), Valkā]
________________________________________________________________

Protokols Nr.5. Valdes sēde, 29. novembrī 1917. plkst. 6 vakarā.

Piedalās: V.Zamuels, K.Skalbe, V.Siliņš, J.Akuraters.

Sēdi vada: V.Zamuels, protokolē - J.Akuraters.

Dienas kārtība:

1) Protokols.

2) Brošuras lieta.

3) Ziņojumi un tekošas darīšanas.

1. Nolasa un pieņem pagājušās sēdes protokolu.

2. Ieradies ir J. Stiprais, kuŗam pagājušā sēdē tika likts priekšā sastādīt brošuru “Latvija skaitļos”. Stiprais domā, ka darbam jābūt nopietnam, lai mēs tiešām ar to varētu uzstāties uz āru. Grāmatā vajadzētu būt 10-15 dažādām nodaļām.

Pārrunājot tālāk darba izvešanas iespēju nolemj pieaicināt kā līdzstrādniekus jau minētos V.Siliņu un E.Laursonu, bez tam Sostes un Birkensteina kgus. Pēc materialiem ieteic griezties pie advokata Puriņa Maskavā, Centralbiedrības, kā ari izlietot citus avotus.

Ar Stiprais kungu vienojas, ka viņš uzņemas būt par Nacionalpadomes darbvedi ar 400 rub. algas mēnesī, bet blakus šim darbam uzņemas brošuras sastādīšanu, par kuŗu tad, kad darbs būs gatavs, viņš vēl dabūtu honoraru apm. 150 rub. drukas loksnē, skatoties pēc darba labuma. Kā technisku spēku pie šī darba Stiprā kgam uzdot pieaicināt A.Austriņu.

3. Ziņojot par uzsaukumu “Visiem latviešiem”, kas nodrukāts 2000 eksemplaros nolemj: nosūtīt šos uzsaukumus uz Pēterpili Bēgļu apgādāšanas centralkomitejā ar lūgumu, izsūtīt uzsaukumu Krieviju bēgļu apgādāšanas nodaļām.

Atlikušos uzsaukumus, kas vēl nenodrukāti papīra trūkuma dēļ, nolemj likt drukāt Pēterpilī un no turienes ziedojusi Nacionalās Padomes vajadzībām vēl 500 rub. un nolēmusi uzturēt no saviem līdzekļiem vienu delegatu ārzemēs.

Tālāk nolemj: Griezties pie dažiem pazīstamiem ārzemēs dzīvojošiem latviešiem nacionalistiem ar paziņojumu par Pagaidu Nacionalās Padomes nodibināšanos un lūgumu strādāt Nacionalās Padomes labā.

Priekšsēdētājs ziņo, ka Latviešu zemnieku savienība ziedojusi Nacionalās Padomes vajadzībām vēl 300 rub. un nolēmuši uzturēt no saviem līdzekļiem vienu ārzemju delegatu.

J.Akuraters ziņo, ka Tveras pasta-telegrafa ierēdņi ziedojuši Nacionalās Padomes vajadzībām 257 rubļi.

Sēdi slēdz plkst. 7.40 min. vakarā.
________________________________________________________________

Avots: Līgotņu Jēkabs. Latvijas valsts dibināšana (Latviešu Pagaidu Nacionalā Padome). Latvijas valsts tapšanas pirmais posms (līdz 18.novembrim 1918.): Pēc protokoliem, organizaciju dokumentiem, aktiem, vēstulēm, ziņojumiem, atmiņu uzzīmējumiem un citiem avotiem. Rīga: V.Olava fonda sabiedrība, 1925., 510 lpp.>147.-148.lpp. (Pārpublicējot saglabātas Līgotņu Jēkaba izdevuma rakstības īpatnības, labotas tikai acīmredzamas drukas kļūdas.)

Ievietots: 15.04.2002., materiāls sagatavots ar LIIS atbalstu

HISTORIA.LV