Latviešu Pagaidu Nacionālās Padomes valdes sēdes protokols.

[1917.gada 7.decembrī (24.novembrī), Valkā]
________________________________________________________________

Protokols Nr.3. Latviešu Pagaidu Nacionalās Padomes valdes sēde
24.novembrī 1917. plkst. 6 vakarā.

Piedalās: priekšsēdētājs V.Zamuels, E.Laursons, K. Skalbe, J. Akuraters, 0. Nonācs.

Sēdi vada V.Zamuels, protokolē J.Akuraters ,

Dienas kārtībā:

1) Protokols.

2) Ziņojumi.

3) Satversmes sapulces vēlēšanu lieta.

4) Kvieša kooptēšana.

5) Brošuras jautājums.

6) Tekošas darīšanas.

1. Protokols tiek pieņemts.

2. Priekšsēdētājs ziņo, ka sekretars Bachmanis liek priekšā piekooptēt Kviesi “Dzimtenes atjaunošanas un glābšanas komitejā”. Tālāk ziņo, ka par līdzekļiem apņēmies gādāt Tērbatā K.Pauļuks. Par protokolistu varētu būt adv. Holcmanis, bet alga būtu vajadzīga ap 400 rbļ. mēnesī. Skalbe ziņo par paveiktiem techniskiem darbiem. Mašinrakstītāja Puriņa jaunkundze ir ar mieru strādāt dienā 2 stundas Nacionalās Padomes vajadzībām. Nolemj to pagaidām pieņemt ar 75 rub. mēnešalgas.

O.Nonācs ziņo, ka uzsaukumu “Visiem latviešiem” nav iespējams drukāt “Līduma” drukātavā darba daudzuma dēļ. Uzdod sekretariem rūpēties, lai dabūtu citu tipografiju: “Līduma” tipografijā ir iespējams novilkt apm. 2000 eksemplarus.

3. V.Zamuels ziņo, ka 27.novembrī notiek Latvijas padomes organizēšana pie Vidzemes zemes padomes. Ieteic sūtīt uz turieni delegatu informacijas nolūkā. Nolemj: nākošā sēdē aprunāties ar latgaliešiem un tad izšķirt šo jautājumu.

4. Nolemj: kooptēt Kviesi Satversmes sapulces komisijā un “Dzimtenes glābšanas un aizsardzības komisijā” likt priekšā to apstiprināt minētām komisijām pašām.

5. Runājot par Kulturas nodaļas projektēto brošuru tiek nolemts: lūgt E.Laursona un V.Siliņa kgus uzņemties materialu apstrādāšanu. Šī brošura “Latvija skaitļos” būtu ļoti noderīgs materials Latvijas stāvokļa noskaidrošanai miera konferencē. Kulturas komisijai uzdod veikt tuvākos priekšdarbus un brošuras prospektu.

6. a) uzdod sastādīt sekretara biedriem uzsaukumu un ziedojuma lapu tekstu. b) Valdes sēdes jānotura līdz turpmākam parastā kārtībā. c) Satversmes likuma projekta komisijai uzdod izziņot uz 7.decembri š.g. pirmo sēdi.

Valdes sēdi slēdz plkst. 8 vakarā.
__________________________________________________________________

Avots: Līgotņu Jēkabs. Latvijas valsts dibināšana (Latviešu Pagaidu Nacionalā Padome). Latvijas valsts tapšanas pirmais posms (līdz 18.novembrim 1918.): Pēc protokoliem, organizaciju dokumentiem, aktiem, vēstulēm, ziņojumiem, atmiņu uzzīmējumiem un citiem avotiem. Rīga: V.Olava fonda sabiedrība, 1925., 510 lpp.>145.-146.lpp. (Pārpublicējot saglabātas Līgotņu Jēkaba izdevuma rakstības īpatnības, labotas tikai acīmredzamas drukas kļūdas.)

Ievietots: 15.04.2002., materiāls sagatavots ar LIIS atbalstu

HISTORIA.LV