Latviešu Pagaidu Nacionālās Padomes valdes sēdes protokols.

[1918.gada 3. martā (18.februārī), Valkā]
________________________________________________________________

Protokols Nr.28.

Sēde sākas 18.februarī pulksten 7,30 min. vakarā. Klāt: Zamuels, Rudzīts, Akuraters, Nonācs, Skalbe, Kroders. Protokolē Stiprais.

1. Pieņem pagājušās sēdes protokolu ar aizrādījumu, ka par svarīgām lietām, kam vēsturiska nozīme, būtu sīkāki jāreferē. Atsevišķos gadījumos pat pievienojot protokolam ziņotāja memorandumu.

2. Ienākuši raksti. Polockas nodaļa pieprasa ziņas par Nacionalo Padomi un apjautājas, kas būtu darams nodaļām. Polockas latviešu sapulce 28.janvarī š.g. nospriedusi pabalstīt Nacionalpadomi. Polockieši solījuši Nacionalpadomei 400 rub. informacijas nolūkiem. Nolemj uz to sīki atbildēt un paziņot par sesijā koloniju lietās taisītiem lēmumiem un naudas uzglabāšanu.

3. Z.Meierovics raksta, lai valde sasauc Finansu nodaļas sēdi Valkā 27.februarī š.g. ko nolemj izpildīt.

Melitopoles bēgļi raksta, ka viņi, 120 cilvēki 26. decembrī p.g. sapulcējušies un nolēmuši protestēt pret Kurzemes aneksiju; viņi prasa Latvijas patstāvību, mazākais autonomiju. Šo rakstu nolemj piesūtīt Ārlietu nodaļai, bet melitopoliešiem uz to dodama sīka atbilde.

4. Spriežot par plašāku aprindu iepazīstināšanu ar Nacionalpadomes darbību, sēde aizkustina jautājumu par sesijas protokolu iespiešanu un izteic domas, ka iespiest protokolu nesaīsinātā veidā būtu pārāk dārgs pasākums, kādēļ nolemj motivējumus zistematiski izstrādāt, bet rezolucijas iespiest sesijas redakcijā. Nolemj izdot biļetenus, kur ievietos ziņojumus par Nacionalpadomes darbību un sesiju protokolus, augšā aprādītā veidā. Biletenu komisijā, kas rediģēs sesiju protokolus un sastādīs pārskatus par Nacionalpadomes darbību, ievēl: J.Akurateri, O.Nonāci un no Kulturas nodaļas - Kroderi.

Nākošai sēdei šī komisija iesniegs savas darbības plānus.

4. Akuraters nodevis kasi Rudzītim. Atbildot uz viņam 16.janvarī izsūtīto rakstu Stengrevics Haŗkovā lūdz izsūtīt ziedojumu listes: E. Stengrevicam Maskavā un Ķergalvim Haŗkovā.

5. Smoļenskas nodaļas piesūta: 1) deklaraciju pret Latvijas sadalīšanu un aneksiju, 2) pašaplikšanās komisijas uzsaukumu, 3) telegramu Stučkam pret aneksijām, 4) rezoluciju Latvijas lietā un 5) Latvijas atjaunošanai 747 rub. 50 kap. Pamatīga atbilde uz šiem rakstiem līdz nākošai sēdei jāizstrādā un jāceļ tad priekšā.

6. Ārlietu nodaļas budžets un protokoli. No šīs nodaļas pēdējās sēdes protokola redzams, ka prof. Simpsons lūdz ziņas par Latviju. Lai saskaņotu nodaļas un valdes darbību, nolemj sasaukt kopīgu sēdi.

Nodaļa iesūtījusi savu budžetu par šāgada pirmo ceturksni un dokumentus par pagājušā gada izdevumiem. Izpildīto novembŗa un decembŗa budžetu valde pieņem un apstiprina tekošā ceturkšņa budžetu.

Nolemj, ka mazākais dažiem ārzemju delegacijas locekļiem tūliņ jāizbrauc.

7. Reorganizacijas komitejas protokolus nolemj nodot Nonācim, lai referē par tiem nākošā sēdē.

8. Valde noklausās O.Nonāca, uz Rīgas materialu pamata, sarakstītā brošurā, par Vācijas iekaŗošanas un ģermanizacijas nodomiem Baltijā, papildina to ar dažiem aizrādījumiem un nolemj viņu tūliņ drukāt.

Sēdi slēdz pulksten 9,15 min. vakarā.
_____________________________________________________________

Avots: Līgotņu Jēkabs. Latvijas valsts dibināšana (Latviešu Pagaidu Nacionalā Padome). Latvijas valsts tapšanas pirmais posms (līdz 18.novembrim 1918.): Pēc protokoliem, organizaciju dokumentiem, aktiem, vēstulēm, ziņojumiem, atmiņu uzzīmējumiem un citiem avotiem. Rīga: V.Olava fonda sabiedrība, 1925., 510 lpp.>173.-175.lpp. (Pārpublicējot saglabātas Līgotņu Jēkaba izdevuma rakstības īpatnības, labotas tikai acīmredzamas drukas kļūdas.)

Ievietots: 15.04.2002., materiāls sagatavots ar LIIS atbalstu

HISTORIA.LV