Latviešu Pagaidu Nacionālās Padomes valdes sēdes protokols.

[1918.gada 28. (15.) februārī, Valkā]
________________________________________________________________

Protokols Nr.27.

15.februarī 1918. sēde sākas 7 ½ vak. Klāt: Zamuels, Nonācs, Rudzīts, Kroders. Protokolē Stiprais.

1. Pieņem pagājušās sēdes protokolu.

2. Uzsaukums pret Latvijas pievienošanu Vācijai un parakstu vākšanu šajā lietā - iespiests un par viņa izplatīšanu uzdod rūpēties Rudzītim un Zamuelim.

3. Centralbiedrība uzaicina 27.februarī uz apspriedi par Latvijas atjaunošanu - jāpaziņo Finansu, Agrarai un Atjaunošanas nodaļai.

4. No Pēterpils ienākuši raksti: Ārlietu nodaļa pieprasa 250 rub., kuŗus tā izlikusi par uzsaukuma “Visiem latviešiem” iespiešanu. Ārlietu nodaļas piesūtīto budžetu līdz ar pārskatu par līdzšinējiem uzdevumiem nodod sekretaram caurskatīt.

Par Ārlietu nodaļas protokoliem nākošā sēdē jāreferē Nonācim.

5. Zamuels referē par konfliktu ar “Iskolatu” robežu komisijas lietās. Nacionalpadome nolemj izlikt priekš Zamueļa 1000 rub. zaloga, kuŗš nolikts uz 2000 rub.

6. Rudzīts referē par sarunām ar Roziņu par soļiem, kādi tagad būtu apvienotiem spēkiem jāspeŗ Latvijas labā - pie kam ar Roziņu nav panākta vienošanās.

7. Latgales pievienošanas lietā tagad radušies traucekļi, jo mainījies Rēzeknes padomes sastāvs, bet Grēvulim rakstīt tomēr nolemj.
________________________________________________________________

Avots: Līgotņu Jēkabs. Latvijas valsts dibināšana (Latviešu Pagaidu Nacionalā Padome). Latvijas valsts tapšanas pirmais posms (līdz 18.novembrim 1918.): Pēc protokoliem, organizaciju dokumentiem, aktiem, vēstulēm, ziņojumiem, atmiņu uzzīmējumiem un citiem avotiem. Rīga: V.Olava fonda sabiedrība, 1925., 510 lpp.>172.-173.lpp. (Pārpublicējot saglabātas Līgotņu Jēkaba izdevuma rakstības īpatnības, labotas tikai acīmredzamas drukas kļūdas.)

Ievietots: 15.04.2002., materiāls sagatavots ar LIIS atbalstu

HISTORIA.LV