Latviešu Pagaidu Nacionālās Padomes valdes sēdes protokols.

[1918.gada 13.februārī (31.janvārī), Valkā]
________________________________________________________________

Protokols Nr.26.

Sēde 31.janvarī 1918. sākas pulksten 6,45 m. vakarā. Klāt: Zamuels, Akuraters, Kroders, Nonācs, Skalbe, agr. Kalniņš, Rudzīts. Viesis adv. Zemgals. Protokolē Stiprais.

1. Protokolu par pagājušo sēdi nolasa un pieņem.

2. Ienākuši raksti: Tiflisas latvieši ziņo, ka nodibinājuši Aizkaukazijas latv. nacionalpadomi un pievienojas Latviešu Nacionalpadomei un to pabalsta. Nolemj atbildēt viņiem sakarā ar sesijas lēmumu vietējo biroju nodibināšanas lietā. Ziņo par ziedojumiem: no A. Sliedes Haŗkovā 25 r., J.Vītiņa liste Borovičos - 49 r. 50 k., V.Krūmiņa liste - 45 r. 50 k., Liepiņa liste Toboļskā - 153 rub., Samaras latvieši caur Bandreviču, no kuŗiem 136 rub. Latvijas glābšanai, bet atlikuma bēgļiem. (Atnāk Skubiņš.) D. Aukas liste - 477 rub. 15 kap. Vecates zemnieku savienības nodaļas liste Nr.120. - 100 rub., piesūtīta no Martinsona Rūjenē; (Atnāk Siliņš). Šuberta liste 200 rub.

Priekšlikumu izplatīt uzsaukumus pret Latvijas pievienošanu Vācijai ari caur Zemnieku savienības nodaļām valde pieņem.

3. Agrarkomisijas lieta. Komisijā kooptē agr. Baueri, Gulbi, Līvenu; par referentu pieņem agr. Kalniņu, kuŗam rītu jāsasauc organizacijas sapulce.

4. Latgales pievienošanas lietā nolemj rakstīt Grēvulim.

5. Ribinskas latviešu rakstu. par organizēšanos ar pieprasījumiem par Latvijas izredzēm nākotnē nodod Koloniju nodaļai.

6. Okupēto apgabalu lieta. Zvērināts adv. Zemgals informē par apstākļiem minētos apgabalos un par turienes tautiešu orientaciju uz turienes materialu pamata. (Akuraters un Kroders aiziet.)

Nolemj informēt tautu ar biletenu Nr.2. uz šo materialu pamata, ar kuŗiem sēdi iepazīstināja adv. Zemgals. - Sēdi slēdz 8.45 min. vakarā.
_____________________________________________________________

Avots: Līgotņu Jēkabs. Latvijas valsts dibināšana (Latviešu Pagaidu Nacionalā Padome). Latvijas valsts tapšanas pirmais posms (līdz 18.novembrim 1918.): Pēc protokoliem, organizaciju dokumentiem, aktiem, vēstulēm, ziņojumiem, atmiņu uzzīmējumiem un citiem avotiem. Rīga: V.Olava fonda sabiedrība, 1925., 510 lpp.>171.-172.lpp. (Pārpublicējot saglabātas Līgotņu Jēkaba izdevuma rakstības īpatnības, labotas tikai acīmredzamas drukas kļūdas.)

Ievietots: 15.04.2002., materiāls sagatavots ar LIIS atbalstu

HISTORIA.LV