Latviešu Pagaidu Nacionālās Padomes valdes sēdes protokols.

[1918.gada 5.februārī (23.janvārī), Valkā]
________________________________________________________________

Protokols Nr.23., 23.janvarī 1918. sēde sākas 7. vakarā. Klāt: Zamuels, Rudzīts, Kroders. Protokolē Stiprais.

1. Pieņem pagājušās sēdes protokolu.

2. Ienākuši raksti: Zemnieku savienības Gulbenes rajonā padome ziņo, ka ziedo Nacionalpadomei 1400 rbļ., Zemnieku savienības Jaungulbenes nodaļa 700 rbļ., 36 korpusa kaŗa ierēdņu savienība 300 rubļu Latvijas satversmes sapulces sasaukšanai. Kazaņas kolonijas ziņojumu nolemj nodot Koloniju nodaļai.

3. Latgales lietas. Nolemj rakstīt Obsteinam un citiem Latgales darbiniekiem, lai tie uz vietas iekustina un veicina Latgales pievienošanu Vidzemei, kas nolemta un no valdības atzīta.

4. Nolemj rakstīt Ārlietu nodaļai par uzsaukumu, kas publicējams Latvijas pašnoteikšanās lietā, sakarā ar otrās sesijas rezoluciju.

5. Kroderim uzdod sasaukt Informacijas nodaļas sēdi.

6. Sesijā papildināto un pārvēlēto nodaļu darbinieku sarakstu nolemj piesūtīt nodaļu priekšniekiem ar uzaicinājumu, sasaukt darbiniekus uz sēdi.

7. Nolemj izmaksāt Kulturas nodaļai uz viņas budžeta rēķina 500 rbļ. lielu avansu. Priekšniekam Zamuelim nolemj maksāt 400 rbļ. mēneša algas, sākot ar 15.janvari š.g., kā pirmais sekretars un kancelejas vadītājs, saņems mēnesī 400 rbļ. algas.

8. Nolemj Skalbem, kā jautājumu iekustinātājam pieprasīt rakstītu priekšlikumu atvaļināto kaŗavīru apgādāšanas lietā. Sēdi slēdz plkst. 8. vakarā.
_________________________________________________________________

Avots: Līgotņu Jēkabs. Latvijas valsts dibināšana (Latviešu Pagaidu Nacionalā Padome). Latvijas valsts tapšanas pirmais posms (līdz 18.novembrim 1918.): Pēc protokoliem, organizaciju dokumentiem, aktiem, vēstulēm, ziņojumiem, atmiņu uzzīmējumiem un citiem avotiem. Rīga: V.Olava fonda sabiedrība, 1925., 510 lpp.>169.-170.lpp. (Pārpublicējot saglabātas Līgotņu Jēkaba izdevuma rakstības īpatnības, labotas tikai acīmredzamas drukas kļūdas.)

Ievietots: 15.04.2002., materiāls sagatavots ar LIIS atbalstu

HISTORIA.LV