Latviešu Pagaidu Nacionālās Padomes valdes sēdes protokols.

[1917.gada 5.decembrī (22.novembrī), Valkā]
________________________________________________________________

Protokols Nr.2. Latviešu Pagaidu Nacionalās Padomes valdes sēde 22.novembrī 1917. g., pulkst. 6 vakarā.

Piedalās: priekšsēdētājs V.Zamuels, valdes locekļi E.Laursons, O.Nonācs, K.Skalbe, J.Akuraters, V.Siliņš. No Padomes locekļiem Fr.Vītoliņš.

Sēdi vada V.Zamuels, protokolē J.Akuraters. Dienas kārtībā:

1) Protokola nolasīšana.

2) Lēmumu izpildīšana pēc pag. sēdes lēmumiem.

3) Valdes un komisiju budžets.

4) Igauņu-latviešu attiecības Tērbatā.

5) Latviešu satversmes sapulces vēlēšanas.

6) Tekoši jautājumi, telpas, līdzekļi, protokolu vešanas kārtība.

1. Pieņem pagājušās sēdes protokolu ar E.Laursona piezīmi, ka protokola 4.punktā minētā zuma tiek pārvesta kā aizdevums caur E.Laursonu.

2. Telegrama Rainim ir sastādīta un tai ir sekošs saturs:

Pulcinādama ap izpostītām dzimtenes drupām izklaidēto tautu uz cīņu par brīvu Latviju Latviešu Pagaidu Nacionalā Padome sveicina Jūs kā apskaidrota nacionala ideala sludinātāju un brīvības cīnītāju.

E.Laursons ziņo, ka no ziedojumiem par labu Pagaidu Nacionalai Padomei ziedojis “Konzums” Ārlietu nodaļai - 1000 rub. un 800 rubļus bez sevišķiem noteikumiem. No Zemnieku savienības ziedots 500 rubļu.

3. E.Laursons ceļ priekšā valdes un komisiju budžetus. Izdevumi paredzēti šādi:

Valdei - 1500 rubļu, sekretariatam: I.sekretaram 400 rub., 2 biedriem - pa 300 rub., protokolistam 300 rub., mašinistei - 200 rub., techniskam spēkam 150 rub., apkalpotājiem - 200 rub., kanclejai - 650 rub., inventaram - 5000 rub., telpas - 200 rub. mēnesī, komisijai pa 1000 rub. mēnesi (= 7000 rub.), ārzemju delegacijai 10.000 rub. mēnesī, Satversmes sapulces vēlēšanām apm. 10.000 rub., kopā apm. 36.200 rub.

Ienākums paredzēts no sabiedrības “Apgāda” - 8900 rub., kasē - 2376 rub., no organizacijām ap 10.000 rub., no ziedojumu listēm ap 10.000 rub., fondi ap

2000 rub., izrīkojumi ap 1000 rub., nodoklis ap 2000 rub.

4. Par igauņu-latviešu attiecībām Tērbatā ziņo V. Zamuels. Tur mūsu kareivji arestējuši igauņu darbinieku Tennisonu, igauņi to atsvabinājuši un solījušies atriebties latviešiem, tā kā paredzama sadursme starp igauņiem un latviešiem.

Nolemj: Sūtīt uz Tērbatu delegatu, lai pārliecinātos par stāvokli un izteiktu nožēlošanu par notikušo, tāpat ari lai pārrunātu igauņu-latviešu lietas. Delegatus ievēl: virsnieku Fr.Vītoliņu un K.Pauļuku. Ar vietējiem, Valkas igauņiem vest sarunas uztic V.Siliņam.

5. Latviešu satversmes sapulces vēlēšanas Priekšsēdētājs ziņo par sarunām ar autonomijas sekciju pie Vidzemes zemes padomes Satversmes sap. vēlēšanu komisijas priekšstāvi. Vienošanās būs panākama. Autonomijas komisijas sēdes notiks 27. un 28.novembrī, uz tām būtu jāierodas Pagaidu Nacionalās Padomes izvēlētiem komisijas locekļiem.

6. Lēmumus par līdzekļu vākšanu uzdod izpildīt sekretariem, kā ari sūtīt organizacijām uzaicinājumus, lai iemaksā nodokli par labu Nacionalai Padomei.

K.Skalbe nolasa uzsaukuma tekstu: “Visiem latviešiem”, kuŗu principā pieņem, uzdodot galīgu rediģēšanu abiem sekretara biedriem un Fr.Vītoliņam, ja iespējams, pieaicinot kādu latgaliešu priekšstāvi. Uzsaukumi jādrukā 50.000 eksemplaros, no tiem 10.000 latgaliešu izloksnē, liekot to priekšā “Dryvai” Rēzeknē nodrukāt un izplatīt pa Latgali. Par papīru drukai jārūpējas abiem sekretara biedriem.

Par blankām un kuveriem priekš Pagaidu Nacionalās Padomes nolemj, ka tie jādrukā sekošā daudzumā: 5000 gabalu ¼ loksnes lielumā latviski, 1000 gabalu ¼ loksnes lielumā krieviski un latviski, 2000 pusloksnes nelocītas pusi ar latvisku un pusi ar franču tekstu, 500 veselas loksnes ar latvisku tekstu, 500 veselas loksnes ar latvisku un franču tekstu. Kuverus mazos - 7000 eksempl., lielos - 1000 eksempl. Štempeles 1 latvisku un 1 krievisku. Zieģelis - viens latviešu valodā.

Sēdi slēdz plkst. 9 vakarā.
_________________________________________________________________

Avots: Līgotņu Jēkabs. Latvijas valsts dibināšana (Latviešu Pagaidu Nacionalā Padome). Latvijas valsts tapšanas pirmais posms (līdz 18.novembrim 1918.): Pēc protokoliem, organizaciju dokumentiem, aktiem, vēstulēm, ziņojumiem, atmiņu uzzīmējumiem un citiem avotiem. Rīga: V.Olava fonda sabiedrība, 1925., 510 lpp.>142.-145.lpp. (Pārpublicējot saglabātas Līgotņu Jēkaba izdevuma rakstības īpatnības, labotas tikai acīmredzamas drukas kļūdas.)

Ievietots: 15.04.2002., materiāls sagatavots ar LIIS atbalstu

HISTORIA.LV