Latviešu Pagaidu Nacionālās Padomes valdes sēdes protokols.

[1918.gada 21. (8.) janvārī, Valkā]
________________________________________________________________

Protokols Nr.19.

8.janvarī, sēde sākas 7. vakarā. Klāt: Zamuels, Akuraters, Laursons, Siliņš, Nonācs, Skubiņš, Rudzīts, Kalniņš. Protokolē Stiprais.

1. Pieņem pagājušās sēdes protokolu.

2. Ienākuši raksti. Virsnieks Teters no Dagestanas piesūtījis vēstuli, kuŗu nodod Aizsardzības nodaļai. Smoļenskas latviešu pašaplikšanās biedrība atsūtījusi listi ar sazīmēto naudu un pašaplikšanās noteikumus. V.Vītols piedalās sapulcē kā viesis. Skolotājs Ruciņš atsūtījis ziedojumu listi ar savākto naudu. Fr.Vītoliņš lūdz neskaitīt viņu par Padomes locekli un algotu sekretara vietas izpildītāju, sākot ar 10.janavari. Latviešu kareivji no Alatiras atsūtījuši 60 rbļ., ziedojumu un lūdz par tiem kvitēt.

3. Ziņojumi: Zamuels ziņo, ka sarunas ar maziniekiem nav vēl beigušās; uz 12.janvari nolikta ar viņiem tāļāka pārruna.

4. Valde nolemj, ka ienākušie apsveikumi jāzistematizē un jānolasa nākošā sesijā.

5. Valde nolemj, ka par iemaksātiem ziedojumiem kvitēs atklātībā, ja ziedotājs nebūs izteicis pretēju vēlēšanos, ziedojumu kopsumu neminot.

6. Sekretaram jāsastāda pārskats par Nacionalpadomes darbību līdz sesijai, kuŗā viņš to nolasīs.

7. Papildinot otrās sesijas dienas kārtību, tur vēl uzņem: sesijas amatvīru vēlēšanas, budžetu un instrukcijas. D.Rudzīti kooptē Satversmes sapulces vēlēšanu komisijā un pieņem par kanclejas vadītāju ar 400 rbļ. mēneša algas, sākot no 9.janvaŗa 1918.
______________________________________________________________

Avots: Līgotņu Jēkabs. Latvijas valsts dibināšana (Latviešu Pagaidu Nacionalā Padome). Latvijas valsts tapšanas pirmais posms (līdz 18.novembrim 1918.): Pēc protokoliem, organizaciju dokumentiem, aktiem, vēstulēm, ziņojumiem, atmiņu uzzīmējumiem un citiem avotiem. Rīga: V.Olava fonda sabiedrība, 1925., 510 lpp.>166.-167.lpp. (Pārpublicējot saglabātas Līgotņu Jēkaba izdevuma rakstības īpatnības, labotas tikai acīmredzamas drukas kļūdas.)

Ievietots: 15.04.2002., materiāls sagatavots ar LIIS atbalstu

HISTORIA.LV