Latviešu Pagaidu Nacionālās Padomes valdes sēdes protokols.

[1918.gada 11.janvārī (1917.gada 29.decembrī), Valkā]
________________________________________________________________

Protokols Nr.16.

Sēdi atklāj 29.decembrī 1917. 6,30 min. vakarā. Klāt: Zamuels, Akuraters, Streļevics, Siliņš. Protokolē Stiprais.

1. Pieņem pagājušās reizes protokolu.

2. Ienākuši raksti: Rīgas-Orlas dzelzceļa daži ierēdņi ziņo, ka sazīmējuši naudu Nacionalpadomei un pieprasa, kā varētu šo naudu nosūtīt?

Poručiks Rubulis ziņo, kam tas izdalījis saņemtās ziedojumu listes. Židras latviešu savienība apsveic Nacionalpadomi un piesūta savu rezoluciju. Dzērbenes patērētāju biedrības valde piesūta Nacionalpadomei 300 rub. lielu ziedojumu.

3. Rauska liedzas, kā Akuraters ziņo, iespiest vēl reiz uzsaukumu strēlniekiem, kādēļ valde nolemj izsūtīt uz pagājušā protokolā atzīmētām vietām vēl atlikušos uzsaukuma eksemplarus.

Zamuels ziņo, ka Skalbe uz Tērbatu aizbraucis.

4. Nacionalpadomes otrās sesijas dienas kārtību pieņem sekošā veidā:

1) Protokols.

2) Ziņojumi: valdes, komisiju, nodaļu un delegaciju.

3) Miera kongress.

4) Satversmes sapulces lieta.

5) Par jaunu organizaciju pielaišanu Nacionalpadomē.

6) Atvaļināto kareivju apgādāšana.

7) Latgales jautājums.

8) Organizēšanas jautājums.

9) Priekšlikumi un dažādas darīšanas.

Dienas kārtību var mainīt. Sesija nolikta uz 15.-16.janv. Pēterpilī Fontanka 62, Peteŗa komercskolas telpās. Sēdes sākums 10. no rīta. Nolemj rakstīt Pēterpils biedriem, lai nokārto telpu jautājumu.

Satversmes projekta lietā sēde nolikta 17.janvarī 1918. par ko jāziņo uz Tērbatu attiecīgiem locekļiem. Nolemj uzaicināt revidentus uz reviziju.

5. Siliņu lūdz sasaukt koloniju komisijas sēdi, kuŗai jāskata cauri visi koloniju lietā izlaistie raksti un jālabo te, kas būtu labojams.

6. Mantzinim uzdod nogādāt daļu no naudas uz Pēterpili un Ķijevu. Bruņeniekam Ķijevā nolemj izdot pilnvaru iekasēt naudu, kas zīmēta uz ziedojuma listēm Ķijevas apgabalā.

7. Kulturas birojam uzdod, lai rūpējas par brošuru, kur apskatīts jautājums par naciju un šķiru.

Biroja vadībā sastādītu brošuru izdotu Nacionalpadome. Tuvākus noteikumus izstrādās vēlāk.

Sēdi slēdz 7. un 30. min. vakarā.
___________________________________________________________________

Avots: Līgotņu Jēkabs. Latvijas valsts dibināšana (Latviešu Pagaidu Nacionalā Padome). Latvijas valsts tapšanas pirmais posms (līdz 18.novembrim 1918.): Pēc protokoliem, organizaciju dokumentiem, aktiem, vēstulēm, ziņojumiem, atmiņu uzzīmējumiem un citiem avotiem. Rīga: V.Olava fonda sabiedrība, 1925., 510 lpp.>162.-163.lpp. (Pārpublicējot saglabātas Līgotņu Jēkaba izdevuma rakstības īpatnības, labotas tikai acīmredzamas drukas kļūdas.)

Ievietots: 15.04.2002., materiāls sagatavots ar LIIS atbalstu

HISTORIA.LV