Latviešu Pagaidu Nacionālās Padomes valdes sēdes protokols.

[1918.gada 4.janvārī (1917.gada 22. decembrī), Valkā]
________________________________________________________________

Protokols Nr.15

27.decembrī sēde sākas ½ 7. vakarā. Klāt: Zamuels, Skalbe, Akuraters. Protokolē Stiprais.

1. Nolasa un pieņem pagājušās un aizpagājušās sēdes protokolus.

2. Ziņojumi. Akuraters ziņo: telegramu adrese nokārtota ; viņš aizvedis uz Valmieru 250 eksemplaru uzsaukumu. Valkā uzsaukumi strēlniekiem izplatīti, bet priekš Pēterpils, Cēsīm un Tērbatas to pietrūcis. Nolemj iespiest no tiem vēl 1000 eksemplaru. Atnāk Laursons. Skalbe ziņo, ka bijis Lugažu pagasta locekļu sapulcē un runājis par Latv. satversmes sapulci. Minētā sapulcē ziedots 64 rub. Nacionalpadomei. Ziedoto Skalbe nodod Laursonam.

Stiprais ziņo, ka Zemnieku savienības sēdē uzņemts ar zimpatijām priekšlikums par demobilizēto kareivju apgādāšanu ar darbu un pabalstu, bet galīgu atbildi Savienība dos, kad jautājums būs uz vietām pārrunāts. Atnāk Vītoliņš.

Zamuels ziņo: pa pastu piesūtīti Nacionalpadomei 500 rub., un 20 rub.; naudu saņemt pilnvaro Laursonu. Palcmanis telegrafē, ka Vitebskā un Toropecā nodibinātas Nacionalpadomes apakšnodaļas.

Sapulce pārrunā apakšnodaļu dibināšanas lietu un šo nodaļu darbību un uzdevumus. Nolemj pieprasīt no Palcmaņa tuvākās ziņas par minēto nodaļu kārtības rulli.

Šo lietu liks priekšā nākošai sesijai.

3. Latv. kareivju nacionalās savienības izpildu komiteja raksta, ka atsauc no Nacionalpadomes Fr.Vītoliņu un deleģē viņa vietā Kroderi. Šis raksts liekams priekšā padomei. Nacionalpadomes otrā sesija jāsasauc uz 15.janvari 1918. Dienas kārtību izstrādās nākošā sēdē.

Līdz tam sekretariatam jāsastāda dienas kārtības uzmetums. Finansu komiteja Laursonam uzdod sarunāties ar J.Pavloviču par viņa līdzdarbību šajā komisijā. Zamuels ziņo, ka igauņi gribētu stāties sakaros ar mūsu Nacionalpadomi. Nolemj informācijas nolūkā sūtīt Skalbi uz Tērbatu, lai viņš saziņā ar mūsu Tērbatas darbiniekiem, stātos sakaros ar turienes igauņiem.

4. Nolemj lūgt Endzelīnu Valmierā, lai liek izgatavot uz Nacionalpadomes rēķina 2 kopijas no Skujenieka Latvijas iedzīvotāju kartes - vienu docentam Volteram, otru Nacionalpadomei.

Sēdi slēdz plkst. 8,50 min. vakarā.
_______________________________________________________________

Avots: Līgotņu Jēkabs. Latvijas valsts dibināšana (Latviešu Pagaidu Nacionalā Padome). Latvijas valsts tapšanas pirmais posms (līdz 18.novembrim 1918.): Pēc protokoliem, organizaciju dokumentiem, aktiem, vēstulēm, ziņojumiem, atmiņu uzzīmējumiem un citiem avotiem. Rīga: V.Olava fonda sabiedrība, 1925., 510 lpp.>160.-162.lpp. (Pārpublicējot saglabātas Līgotņu Jēkaba izdevuma rakstības īpatnības, labotas tikai acīmredzamas drukas kļūdas.)

Ievietots: 15.04.2002., materiāls sagatavots ar LIIS atbalstu

HISTORIA.LV