Latviešu Pagaidu Nacionālās Padomes valdes sēdes protokols.

[1917.gada 30. (17.) decembrī, Valkā]
________________________________________________________________

Protokols Nr.11.

17.decembrī p. 12. d. sēdi sākot klāt: Zamuels, Laursons, Vītoliņš, Akuraters un Skalbe. Protokolē Stiprais.

1. Nolasa un pieņem pagājušās sēdes protokolu.

2. Nolasa un pieņem uzsaukumu strēlniekiem.

3. Ziņojumi: a) Zamuels ziņo; ka mazinieki gribot nogaidīt uz 16.decembri Valmierā sasauktā kongresa lēmumu. Ar D.Rudzīti, kuŗš aizbraucis uz Rīgu, Zamuels vienojies saziņošanās lietā. Ziedojumi ienākuši:

No Baltijas zemn. sav. Valmieras saimn.       434        rub.

“           “       patērētāju biedrības              1000        “

“           “       lauksaimnieku biedrības          500        “

“           “       lauks. žurn. “Zemes” red.        500        “

Valmieras lauksaimnieku biedrības krāj-
un aizd. sabiedrības valdes                         1500        “

No listes Nr.83.                                             71        “

“       “     Nr. 3.                                           304        “ 50 k.

“       “     Nr.2.                                            270        “––––

Kopā         4579        “ 50 “

4. Nacionalpadomes padzīšanas mēģinājums. Sapulce pārrunā šo jautājumu sakarā ar “Brīvā Strēlniekā” ievietoto ziņojumu par šādu lēmumu lielinieku sapulcēs.

5. No 15.decembŗa Vītoliņu pieņem par sekretara biedra vietas faktisko izpildītāju, jo Skalbe atsakās no sekretara pienākuma obligatoriskās izpildīšanas. No 15.decembŗa sekretara palīgiem algas paaugstinātas uz 400 rub. mēnesī.

6. Tekošās darīšanas. Nolemj, lai A.Dobelis Pēterpilī liek iespiest uzsaukumu 25000 eksemplaros un lai tos izplata.

Sēdi slēdz plkst. 2. dienā.
_____________________________________________________________

Avots: Līgotņu Jēkabs. Latvijas valsts dibināšana (Latviešu Pagaidu Nacionalā Padome). Latvijas valsts tapšanas pirmais posms (līdz 18.novembrim 1918.): Pēc protokoliem, organizaciju dokumentiem, aktiem, vēstulēm, ziņojumiem, atmiņu uzzīmējumiem un citiem avotiem. Rīga: V.Olava fonda sabiedrība, 1925., 510 lpp.>157.-158.lpp. (Pārpublicējot saglabātas Līgotņu Jēkaba izdevuma rakstības īpatnības, labotas tikai acīmredzamas drukas kļūdas.)

Ievietots: 15.04.2002., materiāls sagatavots ar LIIS atbalstu

HISTORIA.LV