Latviešu Pagaidu Nacionālās Padomes valdes sēdes protokols.

[1917.gada 28. (15.) decembrī, Valkā]
________________________________________________________________

Protokols Nr.10., 15.decembrī p. 63 ¾ vakarā sēdi sākot klāt: Zamuels, Frīdenbergs, Skalbe, Akuraters, Vītoliņš un Skubiņš. Protokolē Stiprais.

1. Pagājušās sēdes protokolu pieņēmusi sapulce pāriet uz nākošo dienas kārtības punktu.

2. Ienākuši raksti: a) Valmieras krāj- un aizdevu sabiedrība dāvina Nacionalpadomei 1500 rubļu. b) agr. J.Bergs piesūtījis materialus, kas nododami agrarkomisijai. c) Trasuns ziņo, ka nevar piedalīties sēdēs, kuŗas notiek Baltijā, d) Smoļenskas latviešu biedrība ziedo Nacionalpadomei 60 rubļu un piesūtījusi tai baznīcas reformas projektu, e) Bachmanis piesūtījis rakstu par kolonijām, f) Koležiņš apjautājas ar rakstu, vai nevar saziņoties ar Rīgu un Kurzemi, uz ko atbildēs sekretars. Atnāk Laursons.

3. Zamueļa ziņojums par braucienu uz Pēterpili: ārlietu nodaļa domājot, ka nav jāstājas sakaros ar padomju valdību, lai dabūtu delegatus miera konferencē. Pēterpilī iekustināts jautājums par nelieliniecisko latviešu pulka dibināšanu un jautājuma tāļāk virzīšanai ievēlēta komisija, uz kuŗu no aizsardzības nodaļas deleģē intendantu Dambīti.

Daži Pēterpils latviešu darbinieki izteikušies, ka tagad nebūtu sasaucama Latvijas satversmes sapulce, jo tauta esot izkaisīta. Nacionalpadomei jāvadot tautas lietas, kamēr varēs sanākt minētā sapulce.

Meierovics paliekot finansu komitejā par locekli un atsakoties vienīgi no priekšnieka vietas.

Zamuels saņēmis no “Apgādas” 5000 rubļu un iemaksājis tos kasierim.

Kā viesi pielaiž sapulcē virsnieku Staprānu. Valde nolemj, ka komisijas var organizēt tie viņu locekļi, kas ieradušies pirmā sēdē.

Frīdenbergs proponē kooptēt atjaunošanas nodaļā, kur ievēlēti Frīdenbergs, Skubiņš un Kalevics, advokatus Pauļuku, Kviesi, Hiršu un Dr. Strautzeli.

Šī nodaļa nolēmusi pāriet uz Tērbatu, jo tur vairāk darbinieku. Atnāk Siliņš.

Par ārzemju nodaļu ziņojot Zamuels aizrāda, ka viņa darbojoties rosīgi. Delegati gan vēl neesot aizbraukuši, bet došoties ceļā visā drīzumā. Patlaban uz ārzemēm nedodot pases. Nodaļa stājoties sakarā ar darbiniekiem un tautiešiem sabiedrībā un neitralās valstīs, lai viņi tur veicinātu Nodaļas mērķus. Atzīstot, ka delegatiem jāizbrauc cik drīz vien iespējams, valde nolemj pieprasīt Nodaļai, kad un kādi delegati dosies ceļā ?

Skalbe ziņo, nav dabūtas atļaujas iebraukt Rīgā.

Laursons ziņo, ka Nacionalpadomes loceklis D.Rudzīts rītu brauc uz Rīgu. Zamuels stāsies ar viņu šajā lietā sakaros un nokārtos visu vajadzīgo.

4. Radas lieta. Pārrunājot strēlnieku sadursmi ar Radu, Skalbe un Akuraters ziņo, ka bijuši Radā un izteikuši valdes vārdā nožēlošanu par nepatīkamo starpgadījumu un aizrādījuši, ka ne visa tauta tādās lietās vienprātīga ar strēlniekiem un izteikuši vēlēšanos, lai šo sarunu paziņojot Centralai radai. Ukrainieši piezīmējuši, ka tāds paziņojums būtu ērtāk izdarams, ja Nacionalpadomes valde iesniegtu viņai šai lietā rakstu. Valde piekrīt Skalbes un Akuratera rīcībai un nolemj tādu rakstu nosūtīt.

5. Valde nolemj griezties pie strēlniekiem ar uzsaukumu, lai izpilda pienākumus saskaņā ar savu sirdsapziņu un tautas labumu. Raksts sastādams latviešu un krievu valodās. Teksta komisijā ievēl Skalbi, Akurateri un Vītoliņu.

Nākošā sēde 17.decembrī 11. dienā.

Sēdi slēdz plkst. ½ 10. vakarā.
_________________________________________________________________

Avots: Līgotņu Jēkabs. Latvijas valsts dibināšana (Latviešu Pagaidu Nacionalā Padome). Latvijas valsts tapšanas pirmais posms (līdz 18.novembrim 1918.): Pēc protokoliem, organizaciju dokumentiem, aktiem, vēstulēm, ziņojumiem, atmiņu uzzīmējumiem un citiem avotiem. Rīga: V.Olava fonda sabiedrība, 1925., 510 lpp.>155.-157.lpp. (Pārpublicējot saglabātas Līgotņu Jēkaba izdevuma rakstības īpatnības, labotas tikai acīmredzamas drukas kļūdas.)

Ievietots: 15.04.2002., materiāls sagatavots ar LIIS atbalstu

HISTORIA.LV