Latviešu Pagaidu Nacionālās Padomes valdes sēdes protokols.

[1917.gada 3.decembrī (20.novembrī), Valkā]
________________________________________________________________

Protokols Nr.1. Latviešu Pagaidu Nacionalās Padomes
valdes sēde 20.novembrī 1917.

Piedalās: priekšsēdētājs V.Zamuels, sekretars K.Bachmanis, J.Akuraters, K.Skalbe, J.Palcmans, J.Goldmarlis, O.Nonācs, J.Kreicbergs, J.Zālīts, A.Dobelis, J.Rubuls, P.Lazdans, V.Siliņš, vēlāk P.Zālīts un Laursons.

Sēdi atklāj un tālāk vada plkst. ½ 11. dienā priekšsēdētājs V.Zamuels, protokolē sekretars K.Bachmanis. Valde pieņem sekošu dienas kārtību:

1) Uzsaukums latvju tautai,

2) Telegramas un deklaracijas,

3) Telpu jautājums,

4) Līdzekļu jautājums,

5) Sakari ar latviešu kolonijām un

6) Ziņojumi un priekšlikumi.

1. Priekšsēdētājs uzaicina valdi izteikt vadošās domas un principus, kādi būtu liekami par pamatu uzsaukumam mūsu tautai pēc Nacionalpadomes nodibināšanas.

Pēc īsām debatēm, valde atzīdama, ka uzsaukumā jāaprāda mūsu tautas tagadējais stāvoklis un iemesli, kas radījusi dzīvē Nacionalpadomi, kā ari jāizteic Padomes idejiskais un politiskais virziens un nākotnes darbības programa.

Nolemj: uzdot sevišķai komisijai, kuŗā vienbalsīgi tiek ievēlēti priekšsēdētājs V.Zamuels, O.Nonācs, J.Akuraters, K.Skalbe un V.Siliņš, - sastādīt minēto uzsaukumu un celt to valdei priekšā nākošā sēdē.

2. Nacionalpadomes sesijā pieņemto telegramu un deklaraciju izsūtīšanas jautājumā valde nolemj: telegramas,

a) par Nacionalpadomes konstituēšanos nodot telegrafu aģenturai,

b) Rainim, Ukraines centralai radai un Viskrievijas tautu padomei - nodot vietējam telegrafa kantorim un

c) telegramu Somijai un deklaracijas krievu demokratijai un ārzemēm - nodot Pēterpilī - Informacijas birojam, pārtulkošanai un aizsūtīšanai. Nodošanu uzņemās: Valkā - V.Siliņš un Pēterpilī - J.Goldmanis.

3. Valde ar pateicību pieņem zināšanai priekšsēdētāja Zamueļa priekšlikumu - noturēt valdes sēdes viņa dzīvoklī līdz tam laikam, kamēr nebūs atrastas Padomei sevišķas telpas.

Pārrunājusi jautājumu par Biroja telpām, valde nolemj:

a) lūgt V.Siliņu un citus Valkā dzīvojošus valdes locekļus palīdzēt atrast Padomes birojam vajadzīgās telpas no 4-5 istabām,

b) uzaicināt caur vietējiem laikrakstiem telpu īpašniekus paziņot par brīvām telpām un

c) piesolīt sludinājumos līdz piecdesmit rubļu atlīdzības vidutājam, kas apgādā telpas.

4. Apspriedusi līdzekļu jautājumu valde nolemj:

a) griezties pie politiskām partijām un organizacijām, kas apvienojušās ap Nacionalpadomi, ar uzaicinājumu, uzlikt saviem partijas biedriem nodokli Nacionalpadomes un mūsu tautas vajadzībām, un iekasēt nodokli un piesūtīt Padomes valdei,

b) griezties caur laikrakstiem pie mūsu tautas ar uzaicinājumu - ziedot šim mērķim naudas zumas,

c) lūgt laikrakstu redakcijas pieņemt ziedojumus,

d) izplatīt listes ziedojumu lasīšanai un

e) aizņemties tekošām vajadzībām.

5. Lai uzturētu ciešus sakarus ar mūsu kolonijām Krievijā un ārzemēs, valde atzīst par nepieciešamu tūliņ nodibināt pie Nacionalpadomes latviešu koloniju nodaļu. Par šīs nodaļas priekšnieku ievēl valdes locekli - sekretaru K.Bachmani, par nodaļas locekļiem Palcmani, Akurateri, Skalbi, Siliņu un Dobeli.

Šis lēmums jāceļ priekšā Nacionalpadomei nākošā sesijā dēļ apstiprināšanas, taču darbība jau tūliņ jāuzsāk.

6. V.Siliņš, kas Nacionalpadomes sesijā ievēlēts par Padomes mantzini, paziņo, ka viņš oficiali nevar pieņemt šo amatu, tādēļ ka viņa ievēlēšana par Nacionalpadomes locekli vēl atkarājas no kooperatoru kongresa, kas notika nākošās dienās; taču komisiju darbībā viņš ir gatavs tūliņ iestāties.

Valde noklausījusies šo ziņojumu, nolemj: līdz kooperatoru kongresa beigām atstāt mantziņa vietu neaizņemtu, lai V.Siliņš, ja tas no kongresa tiktu ievēlēts par Nacionalpadomes locekli, varētu pats ieņemt šo amatu.

7. Dr. P.Zātīts, kā Nacionalpadomes organizacijas komitejas kasieris, nodod mantzinim Laursonam norēķinus un kvītes par ieņēmumiem un izdevumiem Padomes organizēšanas lietās, un kases atlikumu - septiņdesmit sešus (76) rubļus 70 kap., pie kam Nacionalpadomes loceklis A.Dobelis paziņo, ka Baltijas bēgļu apgādāšanas komiteja iemaksājusi augšā minētām vajadzībām divi simti piecdesmit rubļus un apsolījuse vēl iemaksāt divi simti piecdesmit rubļus.

Valde atstāj Dr. Zālīša norēķinus mantziņa uzglabāšanā un pieņem A.Dobeļa paziņojumu zināšanai.

8. V.Siliņš paziņo, ka viņš piedalās Vidzemes zemes padomes autonomijas sekcijas darbībā un jautā, vai šī viņa darbība būtu savienojama ar darbību Nacionalpadomē?

Noklausījusies plašākās debatēs, valde vienbalsīgi nolemj:

Līdz tam laikam, kamēr nav galīgi noskaidrotas attiecības starp Vidzemes zemes padomes autonomijas sekciju un Nacionalpadomi, neatsaukt Nacionalpadomes deputatus vai līdzstrādniekus no autonomijas sekcijas.

9. Pārrunājuse budžetu jautājumu valde nolemj: uzaicināt sekretariatu, nodaļas un komisijas sastādīt savus budžetus un iesniegt valdei nākošā sēdē, ceturtdien, 23.novembrī, plkst. 6 vakarā priekšsēdētāja dzīvoklī.

10. Uz mantziņa Laursona priekšlikumu valde nolemj: ka Nacionalpadomes centralai kasei jābūt Padomes valdes mitekļa vietā, bet ievērojamas naudas zumas jānogulda Pēterpils bankās uz tekoša rēķina.

11. Uz priekšsēdētāja priekšlikumu, valde nolemj: noturēt savas sēdes priekšsēdētāja dzīvoklī.

Sēdi slēdz plkst. 2 dienā.
____________________________________________________________

Avots: Līgotņu Jēkabs. Latvijas valsts dibināšana (Latviešu Pagaidu Nacionalā Padome). Latvijas valsts tapšanas pirmais posms (līdz 18.novembrim 1918.): Pēc protokoliem, organizaciju dokumentiem, aktiem, vēstulēm, ziņojumiem, atmiņu uzzīmējumiem un citiem avotiem. Rīga: V.Olava fonda sabiedrība, 1925., 510 lpp.>139.-142.lpp. (Pārpublicējot saglabātas Līgotņu Jēkaba izdevuma rakstības īpatnības, labotas tikai acīmredzamas drukas kļūdas.)

Ievietots: 15.04.2002., materiāls sagatavots ar LIIS atbalstu

HISTORIA.LV